Αποφθέγματα γερόντων και ΑγίωνΌ ευεργετημένος πρέπει νά θυμάται τό καλό πού τού έκαναν, ο ευεργέτης όμως καθόλου.

Γρηγόριος Θεολόγος


Κύριε, έλέησέ με, γιάτρεψε τήν ψυχή μου πού είναι βαρειά τραυματισμένη, διότι αμάρτησα σέ Σένα.

Μέγας ΒασίλειοςΌ αυτάρκης, επειδή δέν έχει ανάγκη άπό τίποτε, είναι πλησιέστερα άπό τούς άλλους στό Θεό.

Άγιος Νεκτάριος ΠενταπόλεωςΠολλοί πηγαίνουν, γιά νά επισκεφθούν τούς φίλους, άλλά ...
λίγοι γιά νά βοηθήσουν.

Γνώμες Αγίων Πατέρων


Ή ταπεινή γνώση του έαυτού μας πρέπει νά τιμάται περισσότερο άπό τό ύψος όλων των επιστημών.

"Αγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης"Όταν γιορτάζεις την ονομαστική σου γιορτή, γιόρταζε μέ σκοπό νά πετύχεις έλεος άπό τό Θεό μέ τήν πρεσβεία τού Αγίου σου.

Συμεών ό Νέος Θεολόγος«Διάκρισίς έστιν συνείδησις αμόλυντος και καθαρά αίσθησις».

(Διάκριση είναι συνείδηση αμόλυντη και καθαρή αντίληψη).

Ίωάν. Σιναΐτης


Πάντα μέ καλούς λογισμούς όλα νά τά αντιμετωπίζετε. Όσο βοηθάει είναι καλός λογισμός, δέν βοηθάει καμιά άλλη άσκηση.

Γέρ. Παΐσιος Αγιορείτης


Θέλεις να βρεϊς τήν αιώνια ζωή; Κράτησε αυτά τά δύο, τήν πίστη καί τήν ταπεινοφροσύνη.

Ισαάκ ό ΣύροςΉ ησυχία είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στήν προσευχή σαν τήν άδηλη αναπνοή στον άνθρωπο.

Γέρ. Παϊσιος Αγιορείτης«Αμαρτήματα γυναικών, ανδρών άπαιδευσία» (Τά αμαρτήματα τών γυναικών οφείλονται στήν άπαιδευσία τών ανδρών).

Ίωάν. ΔαμασκηνόςΌ λόγος τοϋ Θεού έχει χαμηλή θύρα. Γιά νά εισέλθει κάποιος μέσα ή πρέπει νά είναι παιδί ή πρέπει νά σκύψει ταπεινά τό κεφάλι.

Ιερός Αυγουστίνος


Άς κερδίσουμε τις ψυχές μέ τις ελεημοσύνες, ας δώσουμε άπό τά υπάρχοντα μας στους φτωχούς, γιά νά γίνουμε πλούσιοι σέ ουράνια αγαθά.

Γρηγόριος ΘεολόγοςΔιότι αυτό σημαίνει νό είσαι μαθητής τοΰ Χριστού, τό νά είσαι πράος καί επιεικής.

'Άγ. Ίωαν. ΧρυσόστομοςΉ αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, ή αδικία δέν έχει- μαζεύει οργή Θεοϋ. Φοβερό!

Γέρ. Παίσιος ΑγιορείτηςΌ Θεός επιτρέπει, σύμφωνα μέ τό σχέδιο Του, νά δοκιμαστεί ό καθένας μέ διάφορες θλίψεις, γιά νά φανερωθούν εκείνοι πού Τόν αγαπούν.

Άγιος Έφραίμ ό ΣύροςΤίποτε δεν μπορεί νά κάμει την ψυχή τόσο φιλοσοφημένη και επιεική καί ήπια, όσο ή συνεχής ανάμνηση των αμαρτημάτων μας.

Άγ. Ίω. ΧρυσόστομοςΌ ταπεινός ποτέ δεν πέφτει. Άπό πού νά πέσει, άφού βρίσκεται κάτω άπό όλους;

'Άγ. Μακάριος ό ΑιγύπτιοςΔεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα άπό τό νά έχει κανείς αναπαυμένη τή συνείδηση του. Φτερά νιώθει μέσα του- πετάει.

Γέρ. Παΐσιος ΑγιορείτηςΉ σκέπη καί ή πρόνοια του Θεού απλώνεται επάνω σέ όλους τούς ανθρώπους, τήν βλέπουν όμως όσοι καθάρισαν τόν εαυτό τους άπό τήν αμαρτία.

Άγιος Ισαάκ ό ΣύροςΜεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεσθε θερμά, υπομένετε και θά ιδείτε χέρι δυνατό νά σας κρατά.

Γέρ. Άμφιλόχιος ΜακρήςΝά εξομολογείσαι τακτικά και καλά, γιατί και Πατριάρχης νά είσαι, άν δέν εξομολογείσαι, δέν σωζεσαι.

Γέρ. Πορφύριος ΜπαϊρακτάρηςΑρετή πού δέν ασκείται έμπρακτα, γρήγορα κάτω από τήν επήρεια των διαφόρων περιστάσεων εξαφανίζεται.

Γρηγόριος Θεολόγος


Εκείνοι πού αγωνίζονται πολύ, μέ πολλή ταπείνωση καί μέ πολλή ελπίδα στό Θεό, ή καρδιά τους χαίρεται και ή ψυχή τους φτερουγίζει

Γέρ. Παΐσιος ΑγιορείτηςΜή θέλεις νά κρατείς ανέμους στήν παλάμη σου, δηλαδή πίστη δίχως έργα.

Ισαάκ ό ΣύροςΌσο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σ' αυτή τή ζωή.

Γέρ. Παΐσιος ΑγιορείτηςΉ εξομολόγηση είναι ένας τρόπος, γιά νά έλθει ό άνθρωπος στό Θεό. Είναι προσφορά της αγάπης τού Θεού οτόν άνθρωπο.

Γέρ. Πορφύριος ΜπαϊρακτάρηςΜή θέλεις νά μέ πείσεις με τά λόγια, άλλα μέ τά έργα. Μισώ τή διδασκαλία πού είναι αντίθετη μέ τόν τρόπο ζωής.

Γρηγόριος Θεολόγος
http://agiameteora.net/index.php