ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ


Της σκέπης σου Παρθένε ανυμνούμεν τας χάριτας,
ην ως φωτοφόρον νεφέλην εφαπλοις υπερ έννοιαν.
Και σκέπεις τον λαό σου νοερώς εκ πάσης των εχθρών επιβουλής.Σέ γαρ σκέπην και προστάτην και βοηθόν κεκτήμεθα βοώντες σοι :
δόξα τοις μεγαλίοις σου,Σεμνή,δόξα τη θεία σκέπη σου,
δόξα τη προς ημάς σου προμηθεία,Άχραντε.