Βυζαντινά κάλαντα του Λαζάρου


ΠΡΟ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ...( ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ )


Καταπληκτική ιστορία.....




Καταπληκτική ιστορία από τον Misha...


"Πριν από λίγο στο σουπερμάρκετ  ΑΒ  Βασιλόπουλος Αγίας Παρασκευής, στο ταμείο είναι ένα γηραιός ρακένδυτος με 3-4 κονσέρβες κι ένα γκαζάκι. 


Η νεαρή ταμίας τον κοιτάει και του λέει "Φύγετε κύριε, η εταιρεία μας δικαιολογεί κάποια δωρεάν καλάθια". Τις δίνει 1000 ευχές.


 Μόλις εκείνος απομακρύνεται, ανοίγει την τσάντα της και βάζει τα χρήματα στο ταμείο από το πορτοφόλι της.


Πεταγόμαστε 2-3 που έχουμε μείνει κάγκελο και της λέμε να τα πληρώσουμε εμείς. 


Μας κοιτάζει αυστηρά: 
"Εγώ το αποφάσισα, εγώ θα τα πληρώσω. Ελάτε, παρακαλώ, μην δημιουργείτε ουρά". 


Ένα κοριτσάκι τόσο δα. Πόσα να παίρνει; 500Ε; Πολλά λέω. 


Αλληλεγγύη, ωρεεεεεεεεε."

Ὁ ὅρος "Ρωμηοσύνη" κατά τόν ἀείμνηστο π. Ἰωάννη Ρωμανίδη




Ὁ ὅρος «Ρωμηοσύνη» ἐπεξηγεῖται καί ἀναπτύσσεται, μέ ἀδιάψευστα ἱστορικά στοιχεῖα, ἀπό τόν ἀείμνηστο καθηγητή τοῦ πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, στό ὁμώνυμό του βιβλίο. Παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα:

«Πρῶτον πρέπει νά ἔχωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι ἱστορικῶς οὐδέποτε διακρίνεται ἡ λεγομένη Βυζαντινή Αὐτοκρατορία ἀπό τήν Ρωμαϊκήν Αὐτοκρατορίαν. Οἱ πρόγονοί μας ἐγνώριζον μόνον ὅτι ἤσαν πολίται τοῦ κράτους μέ τό ὄνομα Ρωμανία καί ὅτι τό κράτος αὐτό εἰς τά χρόνια του μεγαλύτερου ἠγέτου τῆς Ρωμαιοσύνης, τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐξετείνετο εἰς ὁλόκληρον τόν μεσόγειον χῶρον, πού σήμερον καλύπτει τήν Ἀγγλίαν, Πορτογαλίαν, Ἱσπανίαν, Γαλλίαν, Ἐλβετίαν, Ἰταλίαν, Αὐστρίαν, τά Βαλκάνια, ὅλην τήν βόρειον Ἀφρικήν, τόν Λίβανον, τήν Συρίαν, τήν Τουρκίαν, καί, τάς ρωσικᾶς παραλίας τοῦ Εὔξεινου Πόντου.
Ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ κατ' ἐξοχήν πατήρ τῆς ὑπό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου συγκληθείσης Ἅ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325), γράφει περί τῆς Ρώμης ὡς μητροπόλεως τῆς Ρωμανίας εἰς μίαν ἐπίθεσίν του κατά τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐρα-διούργησαν τήν ἐκθρόνισην τοῦ πάπα τῆς Ρώμης Λιβερίου (352 - 366). «Οὐδέ Λιβερίου τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης κατά τήν ἀρχήν ἐφείσαντο, ἀλλά καί μέχρι τῶν ἐκεῖ τήν μανίαν ἐξέτειναν καί οὔχ ὅτι ἀποστολικός ἐστι θρόνος ἤδεσθησαν, οὔδ' ὅτι μητρόπολις ἤ Ρώμη τῆς Ρωμανίας ἔστιν ηὐλαβήθησαν». Ἤ ἐπιστημονική διάσπασις τῆς ἑνιαίας ταύτης ἱστορικῆς Ρωμανίας εἰς ρωμαϊκήν καί βυζαντινήν αὐτοκρατορίαν εἶναι κατασκεύασμα τῶν Φράγκων κατακτητῶν τῆς δυτικῆς ἐν Γαλλία, Ἰταλία, Ἐλβετία καί Αὐστρία Ρωμαιοσύνης. Οἱ Φράγκοι πρῶτοι ἀπεκάλεσαν τούς Ρωμαίους της Ἀνατολῆς μόνον Γραικούς, ἀκολουθοῦντες παλαιότερον παράδειγμα τῶν Γότθων. Εἰς τόν ἐν Κωνσταντινουπόλει βασιλέα τῶν....

 Ρωμαίων ἀπέδωσαν οἱ Φράγκοι τόν τίτλον «βασιλεύς τῶν Γραικῶν» καί συγχρόνως ὠνόμασαν τόν Τευτονοφράγκον ἡγεμόνα τῆς Γερμανίας «βασιλέα τῶν Ρωμαίων», διά νά ἀποσπάσουν τήν ἀφοσίωσιν τῶν ἐν τήν Δύσει κατακτηθέντων καί ὑποδούλων Ρωμαίων ἀπό τήν Κωνσταντινούπολιν Νέαν Ρώμην καί στρέψουν τά ἐθνικά αἰσθήματα τῶν ὑποδούλων τούτων δυτικῶν Ρωμαίων πρός τόν ἐν Γερμανία ψευδῶς καλούμενον «βασιλέα τῶν Ρωμαίων». Συγχρόνως κατεδίκασαν ὡς αἱρετικούς τους ὀνομασθέντας ἀποκλειστικῶς πλέον «Γραικούς» ἀνατολικούς Ρωμαίους καί οὕτως ἔθεσαν τά θεμέλια του μεσαιωνικοῦ μίσους τῆς ἐν τή Δύσει ἀφομοιωθείσης ὑπό τῆς Φραγκιᾶς Ρωμαιοσύνης πρός τήν ἀνατολικήν Ρομαιοσύνην, τό ὁποῖον ἐκορυφώθη μέ τήν ὑπό τῶν Φράγκων ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τήν ἐπέκτασιν τῆς Φραγκοκρατίας εἰς τήν Ἀνατολήν. Ἡ Φραγκοκρατία διά τήν Ρωμαιοσύνην δέν ἤρχισε μέ τήν ἐμφάνισιν τῶν Φράγκων εἰς τήν Ἀνατολήν. Φραγκοκρατία ἀρχίζει μέ τήν ὑπό τῶν Φράγκων κατάκτησιν τῶν ἀναφερθεισῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ρωμανίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ



(Ιωάν. ΙΒ΄ 1-18)

Για μια ακόμα φορά, η ανέκφραστη αγάπη του Θεού, μας αξιώνει να ακούσουμε και να ζήσουμε τα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, σ΄ όλους τους ναούς μας, θα ακούγεται ο συγκλονιστικός ύμνος: «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…».
Βεβαίως, όπως βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή, οι Ιουδαίοι, με τους κλάδους των φοινίκων στα χέρια, έτρεξαν με ενθουσιασμό να υποδεχθούν τον Κύριο Ιησού στα Ιεροσόλυμα. «Και έκραζον ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ» (Ιωάν. ΙΒ΄ 13). Δηλ. Δόξα και τιμή σε Αυτόν που υποδεχόμαστε. Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι αυτός, που έρχεται απεσταλμένος από τον Κύριο ως αντιπρόσωπός του. Αυτός είναι ο ένδοξος βασιλεύς του Ισραήλ, που τόσο καιρό περιμέναμε.
Έτσι, τη στιγμή εκείνη πραγματοποιήθηκε αυτό που αιώνες πριν είχε προφητεύσει ο προφήτης Ζαχαρίας: «Μη φοβού, θύγατερ Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πώλου όνου» (Ιωάν. ΙΒ΄ 15). Δηλ. Μη φοβάσαι, Ιερουσαλήμ, κόρη του όρους Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται, όχι ως τύραννος και κατακτητής επάνω σε ίππο ή σε άρμα πολεμικό, αλλά καθήμενος επάνω σε πουλάρι όνου.
Ας εμβαθύνουμε όμως για λίγο στον θαυμαστό αυτόν προφητικό λόγο.

Ο Άγιος Αντώνιος του Ζαντόνσκ για την εξομολόγηση...




Ό Αντώνιος γεννήθηκε το 1726 μ.Χ. και καταγόταν από οικογένεια χωρικών της Ρωσικής πόλης Ζαντόσκ και έφερε το επίθετο Αλεξέγιεβιτς. Σέ ηλικία εφτά χρονών εξαφανίστηκε από το σπίτι του κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. "Οταν τον βρήκαν δυο εβδομάδες αργότερα κοντά σ' ένα ποταμάκι στους αγρούς της περιοχής, συ­μπεριφερόταν πολύ παράξενα. Σ' όλες τις ερωτήσεις, τους απαντούσε ασυνάρτητα ή δεν μιλούσε καθόλου. Το μόνο γνωστό για το διάστημα των δυο αυτών εβδομάδων είναι ότι έτρωγε άγρια φασόλια. Από εκεί και πέρα συνέχισε να ζει ως ένας γιουροντύβι, μέχρι τα 125 του χρόνια πού κοιμήθηκε ειρηνικά. Ντυνόταν πολύ ιδιόρρυθμα, φορώντας πάντοτε άσπρα, ενώ μια κόκκινη μαντίλα τον έσφιγγε στη μέση και κρατούσε πάντοτε ένα μπαστούνι, καίτοι δεν είχε κανένα πρόβλημα στο περπάτημα.
Οί προσκυνητές πού έρχονταν στο λείψανο του αγίου Τύχωνα στο Ζαντόσκ, τον αντιμετώπιζαν με πολλή αγάπη και συχνά ζητούσαν τις συμβουλές του και τις ευλογίες του. Κάποτε δυο γυναίκες πού...

Το αντιπαθητικό γεροντάκι



Κάποτε πολύ παλιά σε ένα μοναστήρι στο Όρος, πριν ακόμα η ανθρωπότητα μάθει τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν μία μικρή αδελφότητα νέων κατά βάσει μοναχών με τον Γέροντά τους, ο οποίος ήταν και αυτός σχετικά νέος. Μέσα σε αυτήν την αδελφότητα υπήρχε όμως και ένας μεγάλος σε ηλικία παππούλης. Ο παππούλης της ιστορία μας, λοιπόν, δεν έλεγε ποτέ καλημέρα και περπατούσε πάντα με κατεβασμένο το βλέμμα. Όποτε συναντούσε κάποιον αδελφό του σταματούσε μπροστά του χωρίς να σηκώσει τα μάτια του από το έδαφος και κατευθίαν γυρνούσε την πλάτη του και άλλαζε πορεία. 

Ρωσικό site στα ελληνικά σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη χώρα μας!


 

Εντυπωσιακή είναι η κίνηση εκδοτών της Μόσχας να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό τόπο στα ελληνικά δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την συμπαράστασή τους στους Έλληνες! Πρόκειται για το «Η Ρωσία τώρα» (http://rbth.gr/), το οποίο είναι ο ελληνικός ιστότοπος της παγκόσμιας ρωσικής εκδοτικής πρωτοβουλίας, «Russia now». Όπως αναφέρει το protothema.gr, την ιδέα αυτή έχει αναλάβει η ιδιαιτέρως μεγάλη κρατική εφημερίδα της χώρας «Ρωσίσκαγια Γκαζέτα», η οποία εκδίδει τη ρωσική εφημερίδα στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία στις κατά τόπους γλώσσες των χωρών. Το γεγονός ...

Romfea.gr - Δυσαρέσκεια στο Κρεμλίνο για την Ελλάδα

ΚΑΝΕ ΘΕΕ ΜΟΥ....

Η Τουρκία θα προκαλέσει ένταση για την ΑΟΖ






Στα ζητήματα του καθορισμού της ενεργειακής στρατηγικής της Κύπρου ενόψει του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος που δημιουργείται στην Ευρώπη και τη ΝΑ Μεσόγειο,καθώς και στη σημασία της ασφάλειας και του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ αναφέρθηκαν οι ομιλητές του συνεδρίου «Ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ», που διοργάνωσαν στη Λευκωσία τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Κύπρου και της Ελλάδας με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΝΝΕΑ ΜΥΡΟΒΛΥΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ



  Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ: 

ΕΝΝΕΑ ΜΥΡΟΒΛΥΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ 

(Ι. Μ. ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)!


Πρόσφατη φωτογραφία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Παναχράντου στήν Ἄνδρο.


ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ!!! 
Οἱ ἐννέα μυροβλύζουσες ἅγιες κάρες μοναχῶν πού βρέθηκαν κατά τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τῶν μοναχῶν στήν Ἱερά μονή τῆς Παναγίας τῆς Παναχράντου στήν  Ἄνδρο. 
ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΣΑΤΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ.

ΘΑΥΜΑ  ΜΥΡΟΒΛΥΣΙΑΣ 9 ΑΓΝΩΣΤΩΝ  ΑΚΟΜΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ (ΚΑΡΕΣ) ΣΤΗ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ.
[Παρακάτω θα βρείτε την περιγραφή τοῦ καταπληκτικού θαύματος που έλαβε χώρα στις 3 Μαΐου 2009 στην Άνδρο, την Κυριακή των Αγίων Μυροφόρων,...

Καρτερούμεν - Μουσικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

Των αθανάτων το κρασί - Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης


Σπάζοντας το φράγμα του ήχου!!!



Δείτε φωτογραφίες  από μαχητικά αεροσκάφη την ώρα που σπάνε το φράγμα του ήχου. Ο ήχος "ταξιδεύει" στον αέρα με ταχύτητα ... περίπου 340 μέτρα το δευτερόλεπτο ή αλλιώς 1235 χιλιόμετρα την ώρα. (όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι 20 °C). Αν με κάποιο όχημα (π.χ. πολεμικό αεροπλάνο) υπερβούμε αυτή την ταχύτητα, τότε λέμε ότι "σπάμε το φράγμα του ήχου"...

Κουράγιο Ἕλληνες! Ὄχι στήν ἀπελπισία! Ὄχι στήν αὐτοκτονία! Ἔρχεται ἡ Ἀνάσταση!



ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΕΛΛΗΝΕΣ! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ! ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ! 
Μήν ἀπελπίζεστε! Μήν αὐτοκτονεῖτε γιά χάρη μίας χούφτας ἀνάξιων! Ἡ ζωή σᾶς εἶναι πολύτιμη! Εἶναι μονάκριβη! Εἶναι δῶρο Θεοῦ! Καί ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ἐπανάσταση πλησιάζουν ἀντάμα! Ἔρχονται! Αὐτά πού τώρα φαίνονται ἀδιέξοδα, αὔριο θά εἶναι διέξοδα! Μήν ἀπελπίζεστε! Ὅλα θά ἀνατραποῦν! Μήν τό βάζετε κάτω! Ἡ ζωή σᾶς εἶναι πολύτιμη! Τήν χρειάζεται ἡ Ἑλλάδα! Τήν χρειάζεται ἡ Πατρίδα! ΤΩΡΑ θέλουν νά μᾶς ὁδηγήσουν καί σέ Ἐθνική Αὐτοκτονία, μέ στόχο μέσα σέ συνθῆκες χάους καί βανδαλισμοῦ, νά γκρεμιστεῖ ἡ τουριστική περίοδος, πού ἀποτελεῖ τόν μόνο δυνατό οἰκονομικό πνεύμονα τῆς χώρας, χάρη στόν ὁποῖο ἀναπνέουμε ἀκόμη! Κρατηθεῖτε καί περιμένετε. Ὅλα θά ἀλλάξουν! Ἡ Ἑλλάς θά ἀναστηθεῖ! Καί ἐκείνη τήν ὥρα τῆς μεγάλης χαρᾶς, τοῦ μεγάλου ποθούμενου, πρέπει νά....

 μή λείπει κανείς μας! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ! Γιατί μᾶς στερεῖ τή χαρά τῆς Ἀνάστασης καί τῆς Ζωῆς! Ἔρχεται ἡ ὥρα! Ἑτοιμάστε τ΄ Ἁγιοκέρι σας!

Λόγοι γέροντος -για την κρίση- που πονάνε




Μέσα σε, αυτή την μεγάλη κρίση και αναμπουμπούλα που επικρατεί ακούγονται συνεχώς ή διαβάζετε στο internet για προφητικά λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ή του γέροντος Παϊσίου. Αυτά μιλάνε για Ελλάδα ελεύθερη, δυνατή, χριστιανική, αλλά μετά από μια δύσκολη περίοδο. Μεγάλοι άνδρες, με παρρησία ενώπιον του Θεού. 
  - Αλλά ας σκεφτούμε την Ελλαδίτσας μας, τα τελευταία χρόνια, (μη πηγαίνουμε πολύ πίσω). Περάσαμε πολέμους, κατοχή, πείνα. Τώρα να αναλογιστούμε γιατί τα περάσαμε όλα αυτά ; Για τις αμαρτίες μας. Οι άνθρωποι ζητούν μια ζωή όχι όπως ο Χριστός μας παρέδωσε αλλά μια ζωή εύκολη, τρυφηλή. Θέλουν ανέσεις, πολλά χρήματα, λίγη δουλειά, θέλουν να διασκεδάσουν, να χαρούν την ζωή τους. Κάνουν το παν γι αυτή τη ζωή, και νομίζουν ότι με την ανθρώπινη καταξίωση είναι σωστοί και ότι επιτέλεσαν το έργο τους εδώ πάνω στη γη. Και όταν λέω κάνουν το παν το εννοώ. Πατάνε στο πτώμα του διπλανού τους για να ικανοποιήσουν το θέλημά τους. Μη νομίζεις ότι τα λόγια αυτά είναι υπερβολικά γιατί θα σου μιλήσω για τη ζωή του ανθρώπου από τη γέννησή του μέχρι το θάνατό του. 

Έρχεται η στιγμή να γεννήσει η μητέρα το παιδί της και όπως είναι φυσικό

Χάκερ υπέκλεψε στοιχεία πιστωτικών καρτών, από 8.110.474 ανθρώπους!




Σε 2,5 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ένας νεαρός χάκερ ο οποίος είχε δημιουργήσει μόνος του μία ολόκληρη βιομηχανία υποκλοπής προσωπικών στοιχείων από κάρτες, φτάνοντας μέσα μικρό χρονικό διάστημα να έχει καταφέρει να υποκλέψει περισσότερους από εκατομμύρια ανθρώπους.

Πρόκειται για τον νεαρό Έντουαρντ Πήρσον, ο οποίος χρησιμοποίησε έναν ιό για να κατεβάσει τα τραπεζικά δεδομένα μαζί με προσωπικά στοιχεία των κατόχων. Ένα από τα προγράμματά του «σκάναρε» 200.000 λογαριασμούς της PayPal.
Ο νεαρός φοιτητής χαρακτηρίζεται «απίστευτα ταλαντούχος» και διέπραξε το έγκλημα αντιμετωπίζοντας το ως «πνευματική πρόκληση».

Μεριμνήστε από τώρα για την θέρμανση του ερχόμενου χειμώνα



«Φωτιά» στα καύσιμα με την εξίσωση του φόρου ...
Μια καλή σκέψη είναι να αγοράσετε άκοπους κορμούς με κάτω από την μισή τιμή σε σχέση με τα κομμένα ξύλα και να αγοράσετε ένα αλυσοπρίονο για να τα κόψετε ώστε να σας βγει πιο φθηνά και να σας μείνει και το εργαλείο... 
http://hggiken.pblogs.gr/2012/04/merimnhste-apo-twra-gia-thn-thermansh-toy-erhomenoy-heimwna.html

Unicef: Κάτω από το όριο της φτώχειας 439.000 Ελληνόπουλα!



Ο εφιάλτης της φτώχειας ζωντανεύει για 439.000 παιδιά. Σύμφωνα με τον τελευταία έρευνα της Unicef, το τελευταίο έτος παρατηρείται αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων, αλλά και μείωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων λόγω της κρίσης. Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα - σοκ της έρευνας αποδεικνύουν ότι τα παιδιά στην Ελλάδα
ζουν σε τραγικές συνθήκες, με περισσότερα από 439.000 Ελληνόπουλα να....

Nα ανακληθεί ο Έλληνας Πρέσβης στα Τίρανα, ζητούν οι Βορειοηπειρώτες!



Μετά τη δήλωσή του ότι το βορειωπειρωτικό ανήκει στο παρελθόν και η ανακίνησή του είναι επικίνδυνη ενέργεια...

Την ανάκληση του Έλληνα Πρεσβευτή στα Τίρανα Νικόλα Πάζιου ζητούν οι Βορειοηπειρώτες από το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Βέβαια, μέχρι στιγμής, δεν....

Θεία Λειτουργία

Η θεία λειτουργία σε διαφάνειες. Πατήστε στην εικόνα



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΙΜΟΥΝ  
ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-1959 



«ΕΟΚΑ 1955-1959: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ»
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
Τετάρτη, 4 Απριλίου
Ώρα 20.00 



Τα σχολεία της Θεσσαλονίκης πρωτοστατούν για τρίτη συνεχή χρονιά σε μια εκδήλωση που αποτελεί φόρο τιμής στην Κυπριακή νεολαία που έπεσε μαχόμενη κατά τη διάρκεια του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-1959 για την απελευθέρωση από την Βρετανική αποικιοκρατία και την Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. 

Την εκδήλωση θα τιμήσει ως κύριος ομιλητής Πρόεδρος της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιαννάκης Ομήρου.

Διοργανωτές:  
Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, Ένωση Κυπρίων Βόρειας Ελλάδας, 
Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος και Κυπριακό Προξενείο.
Υπό την αιγίδα
Δήμου Καλαμαριάς.
Με τη στήριξη:  
Υπουργείου Εξωτερικών και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ελληνική Γλώσσα !!!!!!!!! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!

Υπέροχο άρθρο για την ελληνική γλώσσα. Πατήστε στη εικόνα.

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ


Κάθε πότε κοινωνούμε;(Αγ.Ιωάννου του Χρυσοστόμου)




Ὑπάρχει κι ἕνα ἄλλο θέμα: Πολλοὶ κοινωνοῦν μία φορὰ τὸ χρόνο, ἄλλοι δυὸ φορές, ἄλλοι περισσότερες. Ποιοὺς ἀπ᾿ αὐτοὺς θὰ ἐπιδοκιμάσουμε; Ὅσους μιὰ φορά, ὅσους πολλὲς ἢ ὅσους λίγες φορὲς μεταλαβαίνουν; Οὔτε τοὺς μία οὔτε τὶς πολλὲς οὔτε τοὺς λίγες, μὰ ἐκείνους ποὺ πλησιάζουν στὸ ἅγιο Ποτήριο μὲ καρδιὰ ἁγνή, μὲ βίο ἀνεπίληπτο. Αὐτοὶ ἂς κοινωνοῦν πάντα. Οἱ ἄλλοι, οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοί, ἂς μένουν μακριὰ ἀπὸ τὰ ἄχραντα Μυστήρια, γιατί ἀλλιῶς κρῖμα καὶ καταδίκη, ἑτοιμάζουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Ὁ ἅγιος ἀπόστολος λέει: «Ὅποιος τρώει τὸν ἄρτο καὶ πίνει τὸ ποτήριο τοῦ Κυρίου μὲ τρόπο ἀνάξιο, γίνεται ἔνοχος ἁμαρτήματος ἀπέναντι στὸ σῶμα καὶ στὸ αἷμα τοῦ Κυρίου, προκαλώντας τὴν καταδίκη του» (Α´ Κορ. 11:27, 29). Θὰ τιμωρηθεῖ, δηλαδή, τόσο αὐστηρά, ὅσο καὶ οἱ σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ κι ἐκεῖνοι ἔγιναν ἔνοχοι ἁμαρτήματος ἀπέναντι στὸ σῶμα Του.

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ἔχουν φτάσει σὲ τέτοιο σημεῖο περιφρονήσεως τῶν ἁγίων Μυστηρίων, ὥστε, ἐνῷ εἶναι γεμάτοι ἀπὸ ἀμέτρητες κακίες καὶ δὲν διορθώνουν καθόλου τὸν ἑαυτό τους, κοινωνοῦν στὶς γιορτὲς ἀπροετοίμαστοι. Μὴ γνωρίζοντας ὅτι προϋπόθεση τῆς θείας Κοινωνίας δὲν εἶναι ἡ γιορτή, ἀλλά, καθὼς εἴπαμε, ἡ καθαρὴ συνείδηση. Καὶ ὅπως αὐτὸς ποὺ δὲν αἰσθάνεται κανένα κακὸ στὴ συνείδησή του, πρέπει καθημερινὰ νὰ προσέρχεται στὴ θεία Κοινωνία, ἔτσι κι αὐτὸς ποὺ εἶναι φορτωμένος ἁμαρτήματα καὶ δὲν μετανοεῖ, πρέπει νὰ μὴν κοινωνεῖ οὔτε στὴ γιορτή. Γι᾿ αὐτὸ καὶ πάλι σᾶς παρακαλῶ ὅλους νὰ μὴν πλησιάζετε στὰ θεῖα Μυστήρια ἔτσι ἀπροετοίμαστοι κι ἐπειδὴ τὸ ἀπαιτεῖ ἡ γιορτή, ἀλλά, ἂν κάποτε ἀποφασίσετε νὰ λάβετε μέρος στὴ θεία Λειτουργία καὶ νὰ κοινωνήσετε, νὰ καθαρίζετε καλὰ τὸν ἑαυτό σας, ἀπὸ πολλὲς μέρες πρίν, μὲ τὴ μετάνοια, τὴν προσευχή, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴ φροντίδα γιὰ τὰ πνευματικὰ πράγματα./πηγή

Χάθηκε το αρχείο που κατέγραφε τις γερμανικές καταστροφές στην κατοχή



Πόσο τυχαία μπορεί να είναι η εξαφάνιση των στοιχείων που πιστοποιούν τα εγκλήματα, αλλά και το τεράστιο χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα;
Ποιός θα πληρώσει για την εξαφάνιση στοιχείων ύψιστου εθνικού ενδιαφέροντος;
Εξαφανίστηκε κάθε στοιχείο από το υπουργείο Οικονομικών και από την Τράπεζα της Ελλάδας που να τεκμηριώνει τις καταστροφές που προκάλεσε η γερμανική κατοχή στη χώρα, το αναγκαστικό δάνειο και η κλοπή αρχαιολογικών θησαυρών!
Αυτό ομολόγησε ο υπουργός Οικονομικών -και ευρισκόμενος σε αγαστή συνεργασία με τους Γερμανούς για τα Μνημόνια κλπ.- Φ.Σαχινίδης σήμερα στη Βουλή, όπου συζητήθηκε το θέμα στην ειδική κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Εξωτερικών, 'Αμυνας και Οικονομικών!
«Δεν έχουμε κανένα στοιχείο στο υπουργείο Οικονομικών ούτε για το δάνειο ούτε για τις αποζημιώσεις. Δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία.
Ρώτησα να με ενημερώσουν οι υπηρεσίες αν υπάρχουν κάποια στοιχεία για τις απαιτήσεις της Ελλάδας, αλλά δεν προέκυψε κάτι.
Κάποτε υπήρχε ένα τμήμα και ένα αρχείο που αφορούσε πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν έχω καταφέρει να αποκτήσω πρόσβαση και το αναζητώ. Θα θέσω υπ' όψιν σας κάθε στοιχείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο», είπε στους βουλευτές.
Και σα να μη φτάνει η κοροϊδία αυτή ήρθε εις επίρρωσιν η Τράπεζα της Ελλάδας για να κάνει αβάντα στον προϊστάμενο υπουργό Οικονομικών: Ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γ. Παπαδάκης είχε δηλώσει προσφάτως στην Βουλή ότι η ΤτΕ «δεν διαθέτει τα πρωτότυπα στοιχεία για το δάνειο, τα οποία προφανώς βρίσκονται στο υπουργείο Οικονομικών». Τα οποία στοιχεία όμως από το Οικονομικών έχουν ... εξαφανιστεί!
Το θέμα είναι ποιος δουλεύει ποιον ...; Και καλά κάνουν και μας συμπεριφέρονται οι ξένοι όπως μας συμπεριφέρονται, αφού βρίσκουν προδότες που εξαφανίζουν ολόκληρα αρχεία τέτοιων κολοσσιαίων θεμάτων.
Εν προκειμένω πρόκειται για τεράστιο εθνικό σκάνδαλο και κατ' ελάχιστον θα πρέπει να απαιτηθούν ποινικές ευθύνες.
Τι θα πει: «Κάποτε υπήρχε ένα τμήμα και ένα αρχείο που αφορούσε πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν έχω καταφέρει να αποκτήσω πρόσβαση και το αναζητώ. Θα θέσω υπ' όψιν σας κάθε στοιχείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο» κύριε υπουργέ των Οικονομικών; Τι είναι τα πολεμικά αρχεία και τα αρχεία της καταστροφής μιας ολόκληρης χώρας που χάνονται και δεν βρίσκονται; Λογαριασμοί της ΔΕΗ ή αναμνηστικές φωτογραφίες;
Δεν ντρέπονται καθόλου να τα λένε αυτά στη Βουλή; Υπάρχει και ένα όριο στην ξεφτίλα.
Καλύτερα να μας πουν ευθέως ότι εκλάπησαν από πράκτορες των Γερμανών που φόρτωσαν σε μια νύχτα σε ένα φορτηγό τα στοιχεία ή ότι ζητήθηκαν από τη Γερμανία εκβιαστικά και παραδόθηκαν. Αλλά όχι ότι "Κάποτε υπήρχε ένα αρχείο, αλλά και αυτό έχει χαθεί"!
Δεν αισθάνονται ντροπή για το πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς που είχε η χώρα στο Β' ΠΠ;
Πώς μπορούν να κοιμούνται τα βράδια; Πώς μπορεί να ξεστομίσει κάτι τέτοιο κάποιος που έχει ονομαστεί "υπουργός Οικονομικών" από το ελληνικό κράτος και έχει εκλεγεί βουλευτής από τους Έλληνες πολίτες;
Και κατόπιν αυτών τι σημασία έχει που ο υπουργός Εξωτερικών Σ.Δήμας υποστήριξε ότι "Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της και δεν πρόκειται να το κάνει";
Πώς θα διεκδικήσει αφού έχει εξαφανιστεί το αρχείο τόσο των γερμανικών καταστροφών, όσο και της επιστροφής του αναγκαστικού κατοχικού δανείου καθώς και των αρχαιολογικών θησαυρών που εκλάπησαν; Γιατί δεν ρώτησε τον Φ.Σαχινίδη, πού είναι το αρχείο; Μήπως το φόρτωσαν σε τρένο και το έστειλαν στη Γερμανία πριν υπογράψουν το Μνημόνιο όπως έκαναν με τους Έλληνες Εβραίους οι Γερμανοί;
Όλα αυτά τα απίστευτα στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Εξωτερικών & Άμυνας της Βουλής. Το αστείο είναι ότι ο Σ.Δήμας υποστήριξε ότι «για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας χρειάζεται περαιτέρω μελέτη όλων των στοιχείων και αξιολόγηση».
Ποιων στοιχείων; Αυτών που εξαφάνισαν οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους (εκτός και αν πιστεύουν ότι τα πήραν κάποιοι άλλοι);
Αλλά από την έρευνα που έκανε το defencenet.gr, προέκυψε ότι τα αρχεία δεν ήταν ένα, αλλά τρία: Ένα στο υπουργείο Εξωτερικών, ένα στο υπουργείο Οικονομικών και ένα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Εξαφανίστηκαν και τα τρία;
Πώς λέει ο Παπαδάκης ότι το αρχείο είναι στο υπουργείο Οικονομικών; Επί διοικήσεως Λουκά Παπαδήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν του είχε ζητήσει αντίγραφο από το αρχείο ο Μ.Γλέζος, ο Λ.Παπαδήμος δεν αρνήθηκε την ύπαρξή του, αλλά απάντησε ότι "Χρειάζομαι την έγκριση της κυβέρνησης για να σας το δώσω"!
Το πιο φοβερό είναι ότι σήμερα βρισκόντουσαν στην κοινή συνεδρίαση και οι τρεις κάτοχοι των αρχείων: Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος. Και οι δύο είπαν ότι δεν το έχουν και το Εξωτερικών διά του Σ.Δήμα δεν είπε το αντίθετο. Άρα;
Και βέβαια ο Σ.Δήμας μιλώντας για λογαριασμό των Γερμανών είπε ότι "Είναι προσβλητικό να συγκρίνεται η σημερινή Γερμανία με την ναζιστική Γερμανία. Όσο προσβλητικό είναι και να ακούγονται φωνές που λένε να πουληθούν τα νησιά και η Ακρόπολη.
Μα οι ίδιοι οι Γερμανοί βουλευτές τα λένε αυτά για τα νησιά και την Ακρόπολη, δεν τα λέμε εμείς ...;
Ωραίος τρόπος για να κλείσει η υπόθεση των γερμανικών αποζημιώσεων. Καταστρέφουμε τα στοιχεία, άρα έγκλημα, "kaput" που λένε και στην πατρίδα (τους) ...;
Εκεί στην Εισαγγελία Αθηνών θα το αφήσουν έτσι το ζήτημα;
(Η φωτογραφία είναι από το Δίστομο. Δύο Ελληνόπουλα μπροστά στον φτωχικό τάφο των γονιών τους που κάηκαν από τους Γερμανούς. Ζωντανοί ... 
kostasxan.blogspot
http://titanis.pblogs.gr/
http://1myblog.pblogs.gr/