Μεγαλείο ψυχής: οι γονείς του θύματος έδωσαν χάρη στον δολοφόνο του παιδιού τους και τον έσωσαν από την αγχόνη!

Συγκλονιστικές εικόνες

Μεγαλείο ψυχής: οι γονείς του θύματος έδωσαν χάρη στον δολοφόνο του παιδιού τους και τον έσωσαν από την αγχόνη! Συγκλονιστικές εικόνες
Η ιστορία είναι από μόνη της συγκλονιστική. Έρχεται στο φως τώρα, Άγιες Μέρες, και γίνεται ακόμη πιο συγκινητική και αποδεικνύει πως σε έναν κόσμο που έχει χάσει κάθε ανθρωπιά, υπάρχουν ακόμη κάποιοι που ξέρουν και...

Πασχαλινός μποναμάς: Μοίρασαν κρέας αξίας 50.000 ευρώ στους φτωχούς

Πασχαλινός μποναμάς: Μοίρασαν κρέας αξίας 50.000 ευρώ στους φτωχούς
  • Newsbomb.gr | Εικόνα |
  • Newsbomb.gr | Εικόνα |
  • Newsbomb.gr | Εικόνα |
Οι άγνωστες κυρίες «ξαναχτύπησαν» στη Βαρβάκειο αγορά πληρώνοντας μεγάλες ποσότητες κρέατος δε πολίτες που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική θέση.
Μετά το σάλο και την ευχάριστη έκπληξη που είχαν προκαλέσει την περίοδο των Χριστουγέννων, οι άγνωστες κυρίες με τα τζιπ έκαναν πάλι την εμφάνισή τους στη Βαρβάκειο μοιράζοντας κρέας.
Σήμερα το πρωί, δέκα...

Ράβουν το στόμα και το μάτι ενός νέου κοριτσιού που δήλωνε ότι «ο Ιησούς είναι ο λυτρωτής μου»

Ράβουν το στόμα και το μάτι ενός νέου κοριτσιού που δήλωνε ότι «ο Ιησούς είναι ο λυτρωτής μου»
Αυτή η ιστορία έχει επιβεβαιωθεί μέσω των οργανώσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων που χαρακτήρισαν αυτό το ρεπορτάζ όχι μόνο ως μια αντανάκλαση του θανάσιμου συστήματος της Σαουδικής Αραβίας επί των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και μια σαφώς κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών..
Αυτό το νέο κορίτσι που εργαζόταν στη Σαουδική Αραβία είχε το θράσος να πει : « ο Ιησούς Χριστός, είναι η ειρήνη … είναι ο λυτρωτή μου..».
Αυτό θύμωσε πολλούς ανώτερους υπαλλήλους στην εργασία της και...

Ο Διάβολος φοβάται το κομβοσχοίνι και την Ευχή


Στην ίδια Σκήτη της Αγίας Αννας, ό Μοναχός Προκόπιος από την Καλύβα «Είσόδια της Θεοτόκου» είχε μεγάλη επιθυμία να μάθει μουσικά, για να δοξολογεί κι αυτός το Θεό, όπως και οι άλλοι αδελφοί. Επειδή όμως ήταν λίγο παράφωνος αποφεύγανε οι Πατέρες να τον μάθουν μουσικά.

Ό αδελφός Προκόπιος είχε χάρισμα από το Θεό λάβει να λέει ακατάπαυστα την ευχή το ...

Ἡ ἰατρεία ὅσων ἁμαρτάνουν μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἐξομολογηθοῦν καί θά μετανοήσουν.

 «Εἶ σαι ἀ γα θός, Κύ ρι ε, καί μέ τήν ἀ γα θω σύ νη σου δί δα ξέ με τά δι και ώ μα τά σου» (Ψαλμ. 118,68). Αὐ τή τήν προ σευ χή ἔ κα νε ὁ προ φή της Δα βίδ, καί αὐ τήν, ἀ δελ φέ μου, πρέ πει νά κά νης καί σύ στόν Θε ό μέ ὅ λη σου τήν καρ διά, δι ό τι ἡ προ σευ χή εἶ ναι ἡ πρώ τη θε ρα πεί α αὐ τῆς τῆς πο νη ρῆς πρό λη ψης καί ψεύ τι κης ἐλ πί δας, τήν ὁ ποί α κα τη γο ρή σα με μέ χρι τώ ρα.
Ὤ Κύ ρι ε, ἐ σύ εἶ σαι ἀ γα θός, μᾶλ λον στήν οὐ σί α εἶ σαι ἡ ἴ δια ἡ ἀ γα θό τη τα. «Χρη στός εἶ, Κύ ρι ε». Δί δα ξέ με λοι πόν τόν τρό πο, μέ τόν ὁ ποῖ ο αὐ τή ἡ ἴ δια ἡ ἀ γα θό τη τά σου θά μέ δι δά ξη νά τη ρῶ τό νό μο σου. «Ἐν τῇ χρη στό τη τί σου δί δα ξόν με τά δι και ώ μα τά σου».
Αὐ τό σοῦ ζη τά ει ὁ Κύ ριος, ὄν τας ἀ γα θός μέ σέ να, προ σμέ νον τάς σε στήν ἐ ξο μο λό γη σι καί συγ χω ρών τας τίς ἁ μαρ τί ες σου. Δη λα δή νά μά θης καί σύ ἀ πό αὐ τόν νά εἶ σαι ἀ γα θός.
Πῶς λοι πόν δέν φο βᾶ σαι, μή πως τόν πα ρορ γί σης δι α στρέ φον τας τό σκο πό του; πῶς θέ λεις νά εἶ σαι τό σο κα κός καί πα ρά νο μος μέ τόν Θε ό, τή στιγ μή πού ὁ Θε ός εἶ ναι τό σο ἀ γα θός καί γλυ κύς μέ σέ να; «Μή πως ἀ να τα πο δί δον ται κα κά ἀν τί ἀ γα θῶν;» (Ἱ ερ. 18,20). Ἔ τσι ξε πλη ρώ νεις τίς εὐ ερ γε σί ες σου στόν Θε ό; ἔ τσι χρη σι μο ποι εῖς τήν ἀ γα θό τη τα τοῦ Θε οῦ, καί τή χά ρι τῆς ἐ ξο μο λο γή σε ως τή χρη σι μο ποι εῖς ὡς ὄρ γα νο γιά νά ἁ μαρ τά νης καί νά βρί ζης τόν Θε ό;
Ἕ να ἀ πό τά δύ ο συμ βαί νει ἁ μαρ τω λέ - ἄν ἴ σως δέν πι στεύ ης -. Ἀ νά με σα στήν ἀ γα θό τη τα τοῦ Θε οῦ καί στήν κα κί α, ὑ πάρ χει μί α ἀν τί θε σις φο βε ρή, οὐ σι α στι κή καί ἀ δι άλ λα κτη. Ἐ σύ δέν πι στεύ εις ὅ πως πρέ πει τόν Θε ό, γιά Θε ό. Ἐ άν ὅ μως τόν πι στεύ ης ὅ πως πρέ πει, θέ λεις ἡ ἀ γα θό τη τα τοῦ Θε οῦ νά σοῦ γί νε ται αἰ τί α νά ἁ μαρ τά νης∙ πρᾶγ μα πού εἶ ναι ἕ νας πο λύ με γά λος ἐ χθρός τῆς ἀ γα θό τη τος τοῦ Θε οῦ. Γνώ ρι σε, ὅ τι αὐ τό δέν εἶ ναι τί πο τε ἄλ λο, πα ρά τό νά ὁ πλί ζης τό χέ ρι ἐ νάν τια στόν Θε ό καί νά κά νης σχε δόν νά πο λε μή ση ἡ ἐ λε η μο σύ νη του μέ τήν δι και ο σύ νη του.
Γι' αὐ τό, ἀ δελ φέ μου, πάν το τε νά ...

Η συγκλονιστική χριστιανή μάνα που της αποκεφάλισαν το παιδί οι ισλαμιστές [vid]


Ο αρχαίος Έλληνας και πατέρας της Ιστορίας Ηρόδοτος είχε πει ότι «στην ειρήνη οι γιοί θάβουν τους πατέρες τους, στον πόλεμο οι πατέρες θάβουν τους γιούς τους».
Στην συγκεκριμένη σύγχρονη περίπτωση μία χριστιανή Σύρια μητέρα είναι πλέον αναγκασμένη να ....

Από Αλτσχάιμερ μέχρι αρθρίτιδα, οι μέλισσες θεραπεύουν τα πάνταΟι φαρμακευτικές ιδιότητες του μελιού είναι γνωστές, εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι χρήσιμο για τη θεραπεία προβλημάτων πέψης, για το κυκλοφορικό σύστημα, για τα αναπνευστικά προβλήματα και πάνω από όλα φυσικά, καταπραΰνει τον πονόλαιμο. Το μέλι είναι επίσης ένα πολύ ισχυρό αντισηπτικό και...

ΟΙ ΥΠΟΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ
Στην Καλύβα «Αγία Τριάς» της Αγίας Άννας, ασκητικά ζούσανε πέντε αδέρφια κατά σάρκα, οι οποίοι γίνανε Μοναχοί, και πήρανε τα ονόματα : Αθανάσιος, Γρηγόριος, Αρτέμιος, Φιλάρετος, και Μακάριος.

Στην αρχή ζούσανε ομόφωνα με ειρήνη και αγάπη, υπακοή και σεβασμό προς το σχήμα και την Καλογερική, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Μοναχισμού.

Με την πάροδο όμως του χρόνου, ξεθύμανε εκείνη η πρώτη ευλάβεια και λίγο το αδελφικό θάρρος, λίγο το θέλημα που με τέχνη και πολλή μαστοριά βάνει ο διάβολος, άρχισαν να κάνει ο καθένας ό,τι ήθελε, χωρίς να ρωτάει τον άλλον.

Έτσι μπήκε ανάμεσά τους, χωρίς να το καταλάβουν, η ψύχρα, ακολούθησε η γκρίνια και φιλονικίες, οι οποίες καταλήγανε σε σοβαρά επεισόδια, μαλώματα, φωνές, χειροδικίες και...

Απίθανες παγίδες απατεώνων στα ΑΤΜ -Επτά συμβουλές για να τις αποφύγετε

Απίθανες παγίδες απατεώνων στα ΑΤΜ -Επτά συμβουλές για να τις αποφύγετε [λίστα]
Mε τη λεία της ηλεκτρονικής απάτης να ανέρχεται ετησίως στα πέντε εκατ. ευρώ και όλο και περισσότερες σπείρες να βάζουν στο μάτι τα ΑΤΜ, στήνοντας απίθανες κομπίνες, μερικές συμβουλές για το πώς μπορεί κανείς να αποφύγει να πέσει θύμα των κακοποιών αυτών, ειναι πάντα επίκαιρες και απαραίτητες.
Οι επτά βασικές συμβουλές, που όπως σημειώνει το Newsit.gr, μπορεί σε πρώτη φάση να σας βοηθήσουν να αποφύγετε τις…

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΣΕ ΑΠΛΟ ΙΕΡΕΑ: "Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ…"«Χαίρε τύρρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής»

Γράφει ο Κωνσταντίνος Βαρδάκας

-Από το πουθενά με χρέη, από το πουθενά με βάσανα, ενώπιος-ενωπίο με αδιέξοδα που μας έστησε η ¨δήθεν περήφανη δημοκρατία μας¨, αποφάσισα ανήμερα του Ακάθιστου Ύμνου φέτος να μην τον παρακολουθήσω στην γειτονιά μου στον Άγιο Δημήτριο στην Θεσσαλονίκη.

- Όχι γιατί δεν ευλαβούμαι τον ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ αλλά για να αποφύγω να δω τυχόν ¨επίσημους εναγκαλισμούς¨ των πρωτεργατών των αδιεξόδων μου και σκανδαλιστώ.

- Από το μεσημέρι της Παρασκευής του ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ πήγα κατ αρχάς και χαιρέτισα το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και μέσα από τις σκέψεις μου κατόρθωσα και έβγαλα σκόρπιες λέξεις προσευχής…

-¨Παναγιά μου ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ να με συγχωρείς για την αγνωμοσύνη μου αλλά στην κυριολεξία ¨τερμάτισα¨ από τα αδιέξοδα.¨

-Αξίωσε μας κατά το θέλημα του ΥΙΟΥ ΣΟΥ να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης που βιώνει η Πατρίδα και ο καθένας ξεχωριστά»
-εδώ που φτάσαμε ένα Νεύμα ΣΟΥ μας σώζει

- Κοντολογίς για να μην σε ζαλίζω φίλε μου πήγα οδικώς σε ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριουδάκι της Μακεδονίας μας με δύο μόνιμους κατοίκους.

- Ο ένας ήταν ...

Βαϊοφόρος

μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου(Ζαχ.9,9)  
Γέν.  Κεφ 49
Εκάλεσεν Ιακώβ τους υιούς αυτού, και ...

Αυτός που μπορεί να συμβουλεύσει και δεν το κάνει...


Μη λοιπόν τα επιρρίπτετε όλα στους διδασκάλους, μη όλα στους προϊσταμένους. Μπορείτε, λέγει, κι' εσείς να οικοδομήτε ο ένας τον άλλο. Αυτό έλεγε ο Παύλος και στους Θεσσαλονικείς γράφοντας· «να οικοδομήτε ο ένας τον άλλο, όπως και κάνετε»· και πάλι· «να προτρέπετε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά». Αυτό και εμείς τώρα σας συμβουλεύουμε. Διότι περισσότερα από εμάς θα προσφέ­ρετε ο ένας στον άλλον, εάν θέλετε· διότι και περισσότερο χρόνο είσθε ο ένας με τον άλλο, και ...