Άγιος Νικόλαος Πλανάς: «Εγώ παιδί μου με την υπομονή τα έβγαλα πέρα τα τόσα σκάνδαλα»

Άγιος Νικόλαος Πλανάς: «Εγώ παιδί μου με την υπομονή τα έβγαλα πέρα τα τόσα σκάνδαλα»
Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς (+1932), ένας άγιος των ημερών μας, ήταν άνθρωπος άκακος, απονήρευτος και με βαθειά ταπείνωση.
Έδειχνε μεγάλη υπομονή στους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Έλεγε κάποτε ο ίδιος συμβουλεύοντας μια πνευματική του κόρη: 
“Εγώ παιδί μου με την υπομονή τα έβγαλα πέρα τα τόσα σκάνταλα που μου παρουσιαζόντουσαν”.
Εξηγεί σε μια «κόρη του» γιατί να μην θυμώνει και λέει: «και ‘γω δεν ξέρω να μιλήσω; ξέρω, αλλά σκέφτομαι το αποτέλεσμα και έτσι σιωπώ».
Ο παπα – Νικόλας Πλανάς λειτουργούσε καθημερινά, χωρίς διακοπή, σε διάστημα μισού αιώνα. Στο διάστημα αυτό τύχαινε κάποτε να μην έχει πρόσφορο. Πάντοτε όμως εξοικονομούσε είτε από τους πιστούς είτε από τους γύρω φούρνους.
Κάποια μέρα είχε προχωρήσει ο όρθρος αρκετά, αλλά πρόσφορο δεν φαινόταν πουθενά. Έστειλε να ψάξουν στους φούρνους και στις νοικοκυρές που πάντα είχαν. Κοίταξε και στα ντουλάπια του ιερού, μήπως είχε αφήσει άλλος ιερέας. Μα κανένα αποτέλεσμα. Στενοχωρήθηκε μέχρι δακρύων.
Κάποια στιγμή τον βλέπουν να βγαίνει στην ωραία πύλη κρατώντας ένα πρόσφορο φρέσκο-φρέσκο. Το είχε βρει πάνω στην αγία τράπεζα!
-Κοιτάξτε, παιδιά μου, τι σημείο μου έκανε ο Θεός, είπε συγκινημένος και χαρούμενος.
Όλα τα θαύματα, σημεία τα έλεγε. Τα θεωρούσε φυσικά, γιατί είχε μεγάλη πίστη.Στα συναξάρια συναντάμε ασκητές που ...

Ο Ασκητής και ο Ληστής
Ήταν ένας γέροντας ασκητής και αναχωρητής, όστις ασκήτευσεν εις τόπον έρημον χρόνους εβδομήκοντα με νηστείαν και παρθενίαν και αγρυπνίαν. Εις τόσους δε χρόνους όπου εδούλευε τον Θεόν δεν αξιώθη να ιδή καμμίαν οπτασίαν και αποκάλυψιν εκ Θεου. Και ελογίασε και έβαλε τούτο εις τον νουν του λέγων: «Μήπως δια καμμίαν αφορμήν όπου δεν ηξεύρω εγώ δεν αρέσει του Θεου η ασκησίς μου, και η εργασία μου θέλει είναι απαράδεκτος· δια τούτο δεν δύναμαι να αποκαλυφθώ και να ιδώ κανένα μυστήριον».
Ταύτα διαλογιζόμενος ο γέρων άρχισε να δέεται και να παρακαλή τον Θεόν περισσότερον, προσευχόμενος και λέγων: «Κύριε εάν άρα σε αρέση η άσκησίς μου και δέχεσαι τα έργα μου, δέομαι, σου ο αμαρτωλός και ανάξιος, ίνα χαρίσης και εις εμέ ένα σταλαγμόν από τα χαρίσματά σου, να πληροφορηθώ με μίαν φανέρωσιν ενός μυστηρίου ότι ήκουσας την δέησίν μου, δια να περνώ θαρρετά και πληροφορημένα την ασκητικήν μου ζωήν». Ταύτα του αγίου γέροντος δεομένου και παρακαλούντος, ήλθε προς αυτόν φωνή εκ Θεου λέγουσα: «Αν είναι και αγαπάς να ιδής την δόξαν μου, πήγαινε μέσα εις την βαθυτάτην έρημον και θέλεις αποκαλυφθή μυστήρια».

Ως ήκουσε ταύτην την φωνήν ο γέρων, εξέβη από το κελλίον του και, ωσάν εμάκρυνεν εκείθεν, τον απάντησεν ένας λη­στής, ο οποίος, καθώς είδε τον αββάν, ώρμησε με βίαν προς αυτόν θέλοντας να τον φονεύση. Και ωσάν τον επίασεν, είπε προς αυτόν: «Εις καλήν ώραν σε απάντησα, Γέ­ροντα, να τελειώσω την εργασίαν μου να σωθώ. Διότι ημείς oι λησταί έχομεν τοιαύτην συνήθειαν και τοιούτον νόμον και πίστιν, ότι όποιος ημπορέσει να κάμη εκατόν φόνους, κατά πάσαν ανάγκην υπάγει εις τον παράδεισον. Λοιπόν εγώ, πολλά κοπιάσας έως τώρα, έκαμα φόνους εννενήκοντα εννέα και λείπωντάς με ένας είχα πολλήν φροντί­δα και μέριμναν να τελειώσω την εκατοντάδα μου να σωθώ. Λοιπόν έχω σε μεγάλην χάριν και σε ευχαριστώ, οτι σήμερον δια εσένα απολαμβάνω τον παράδεισον».

Ταύτα λέγοντος του ληστού, ως τα ήκουσεν ο γέρων, εξεπλάγη και ετρόμαξεν εις τον εξαφνικόν και ανέλπιστον πειρασμόν. Και ατενίσας τα όμματα του νοός του προς...

Δυσλεξία: Τα πρώιμα σημάδια που την μαρτυρούν


H δυσλεξία είναι αρκετά συγκεχυμένη στο μυαλό των γονιών. Δεν πρόκειται 
για μία σοβαρή
 ασθένεια ούτε επηρεάζει την νοητική κατάσταση του ατόμου. 
Αλλά εάν έχει πολλά από τα παρακάτω συμπτώματα ανά ηλικία, τότε το παιδί 
σας να πρέπει να δει έναν ειδικό γιατρό για πιθανή δυσλεξία.

Δυσλεξία: Συμπτώματα στην προσχολική ηλικία

 • Μιλάει αργότερα από ό,τι τα περισσότερα παιδιά.
 • Έχει μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι τα άλλα παιδιά να προφέρει λέξεις. 
 • Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί να διαβάσει αλλάζει το πρώτο γράμμα
 •  από κάποιες λέξεις, καθώς τις προφέρει δυνατά.
 • Καθυστερεί να εμπλουτίσει με νέες λέξεις το λεξιλόγιό του και δυσκολεύεται
 •  να θυμηθεί τη σωστή λέξη.
 • Έχει πρόβλημα στην εκμάθηση της αλφαβήτου, των αριθμών, των ημερών
 •  της εβδομάδας, των χρωμάτων, των σχημάτων, στο πώς να συλλαβίσει και
 •  στο πώς να γράψει το όνομά του.
 • Έχει δυσκολία να απαγγέλλει απλά ποιηματάκια ή λέξεις με ομοιοκαταληξία.
 • Καθυστερεί να αναπτύξει επιδέξιες κινητικές ικανότητες. Για παράδειγμα, το
 •  παιδί σας μπορεί να καθυστερήσει να μάθει το πώς να κρατήσει ένα
 •  μολύβι σε θέση γραφής, το πώς να χρησιμοποιήσει τα κουμπιά και
 •  το φερμουάρ, ή το πώς να βουρτσίσει τα δόντια του.

Δυσλεξία: Συμπτώματα από το νηπιαγωγείο μέχρι 

τα 9-10 χρόνια

 • Έχει δυσκολία στην ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων που δεν 
 • περιβάλλονται από άλλες λέξεις.
 • Δυσκολεύεται να μάθει τη σχέση μεταξύ γραμμάτων και ήχων.
 • Συγχέει μικρές λέξεις όπως “σε” και “με”.
 • Κάνει συχνά συγκεκριμένα λάθη στην ανάγνωση και αντίστοιχα
 •  ορθογραφικά λάθη, όπου συνήθως αλλάζει τη θέση γραμμάτων σε
 •  μια λέξη, ή εναλλάσσει το πρώτο με το τελευταίο γράμμα σε μικρέ λέξεις.

Δυσλεξία: Συμπτώματα από την ηλικία των 10 έως

 την ηλικία των 14 ετών

 • Κάνει ανάγνωση σε πιο αργό ρυθμό από ό,τι αναμενόταν.
 • Αλλάζει τη σειρά των γραμμάτων σε κάποιες λέξεις.
 • Καθυστερεί να αναγνωρίσει και να μάθει προθέματα, επιθήματα, λέξεις
 •  ρίζες και άλλες παραμέτρους ανάγνωσης και ορθογραφίας.
 • Έχει δυσκολία στην ορθογραφία και μπορεί να γράψει την ίδια λέξη με
 •  διαφορετικούς τρόπους στην ίδια σελίδα.
 • Αποφεύγει την ανάγνωση φωναχτά.
 • Έχει δυσκολία με ασκήσεις/προβλήματα λέξεων στα μαθηματικά.
 • Γράφει με δυσκολία ή έχει δυσανάγνωστη γραφή. Ή ο τρόπος που πιάνει 
 • το μολύβι/στυλό είναι περίεργος (με ολόκληρη την παλάμη) ή πολύ σφιχτός.
 • Αποφεύγει να γράφει γενικώς.

Δυσλεξία: Συμπτώματα από το γυμνάσιο και μετά

 • Πολύ αργή ανάγνωση με πολλές ανακρίβειες.
 • Εξακολουθεί να συλλαβίζει λανθασμένα, ή να γράφει την ίδια λέξη με
 •  διαφορετικούς τρόπους σε ένα ενιαίο κομμάτι κειμένου.
 • Αποφεύγει τα τεστ που απαιτούν ανάγνωση και γραφή και χρονοτριβεί
 •  σε τέτοιου είδους σχολικά προβλήματα/ασκήσεις.
 • Έχετε πρόβλημα να κάνει περιλήψεις ενός κειμένου.
 • Έχει μειωμένη ικανότητα μνήμης και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για
 •  να ολοκληρώσει μια εργασία για το μάθημα από ό,τι αναμενόταν.
 • Έχει φτωχό λεξιλόγιο και δεν μπορεί να αποθηκεύσει πολλές πληροφορίες
 •  από την ανάγνωση ενός κειμένου.
https://www.pentapostagma.gr/2019/02/

Ρώτησαν τι είναι ταπείνωση!

Ρώτησαν τον αββά Ησαία τι είναι ταπείνωση, κι εκείνος είπε:

-Ταπείνωση είναι να θεωρούμε τον εαυτό μας πιο αμαρτωλό απ΄ όλους τους ανθρώπους και να εξουθενώνουμε τον εαυτό μας ότι τίποτε καλό δεν κάναμε ενώπιον του Θεού.
Και η εργασία της ταπείνωσης είναι η εξής: Να σιωπούμε, να μη ψηφίζουμε τον εαυτό μας σε καμιά περίπτωση, να μην είμαστε φιλόνικοι, να είμαστε έτοιμοι για υποταγή, με το βλέμμα χαμηλωμένο, τον θάνατο να έχουμε πρό οφθαλμών, να μην...

Εάν δυσκολευτείς από τον δαιμονικό πόλεμο, εφάρμοσε έναν άλλον τρόπο προσευχής ανώτερο από το " ελέησόν με"Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα 

Ένας ασκητής που πολεμούνταν σφοδρά από τα δαιμόνια της πορνείας και της εσωτερικής κατακρίσεως, έλεγε το "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με" χιλιάδες φορές καθημερινώς. 
Παρόλο αυτά όμως, ο εχθρός διάβολος δεν υποχωρούσε ούτε πόντο!
Μια μέρα τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα και θυμήθηκε τα λόγια ενός συνασκητού του, που του είχε πει:
- Εάν δυσκολευτείς από τον δαιμονικό πόλεμο, εφάρμοσε έναν άλλον τρόπο προσευχής ανώτερο από το " ελέησόν με". Δοξολόγησε τον Χριστό και λέγε: "Κύριε Ιησού Χριστέ δόξα σοι!"...
Πράγματι το εφάρμοσε και ακούγοντας ο διάβολος το: " Κύριε Ιησού Χριστέ δόξα σοι" έγινε άφαντος!
Ο διάβολος την δέηση και την αίτηση, μπορεί να...

Ἕνα σκάνδαλο, πολλὲς ἁμαρτίες καὶ ἕνας ἅγιος!Παναγιωτόπουλος Ἰωάννης (Λέκτορας στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)
Μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες ἱστορίες τοῦ Λαυσαϊκοῦ περιγράφει τὸ βίο ἑνὸς μοναχοῦ, ποὺ ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸ μοναστήρι, δούλευε σὰν φορτοεκφορτωτὴς στὸ λιμάνι τῆς Ἀλεξάνδρειας. Καὶ ὅπως ἀπὸ κάθε λιμάνι, οὔτε ἀπ’ αὐτὸ ἔλειπαν οἱ πόρνες. Ὁ «μοναχὸς» δούλευε ὅλη τὴν ἡμέρα, καὶ τὸ βράδυ ξόδευε ὅλα ὅσα κέρδιζε, «ἀγοράζοντας» τὴν συντροφιὰ μιᾶς πόρνης γιὰ ὅλη τὴ νύχτα.

Ἦταν ἡ ντροπὴ τῶν χριστιανῶν τῆς πόλης, ἦταν τὸ σκάνδαλο τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ χρόνια περναγαν καὶ παρὰ τὶς ἐκκλήσεις καὶ τὶς συστάσεις, αὐτὸς συνέχιζε τὴν ἁμαρτωλή του ζωή. Κάποτε, ὅπως σὲ ὅλους μας, ὁ θάνατος ἦρθε σὰν λύτρωση, σὰν φάρμακο ποὺ θὰ τὸν ἔσωζε ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες ποὺ δὲν σταμάτησε νὰ κάνει ἀκόμη καὶ λίγο πρὶν πεθάνει. Καὶ πῶς νὰ τὸν ἀφήσουν χωρὶς ταφὴ γιὰ χριστιανό; Οἱ παπάδες τῆς πόλης τὸν πῆραν νὰ τὸν κηδέψουν καὶ μαζί του νὰ θάψουν τὸ σκάνδαλο. Τὸ νέο μαθεύτηκε: Ὁ «γεροπόρνος» μοναχὸς πέθανε. Ποιὸς ἄραγε θὰ πήγαινε στὴν ἐκκλησία νὰ τὸν ἀποχαιρετήσει;

Ἡ ἐκκλησία στὴν κηδεία του γέμισε ἀπὸ γυναῖκες τῆς Ἀλεξάνδρειας, τίμιες γυναῖκες, χριστιανές, ποὺ ἦρθαν νὰ τὸν ἀποχαιρετήσουν, μὰ ὄχι σὰν ἕναν ὁποιοδήποτε νεκρό, σὰν ἅγιο! Κάποιος γνώρισε σὲ κάποια ἀπὸ αὐτὲς τὸ πρόσωπο μιᾶς πόρνης, ποὺ εἶχε καιρὸ νὰ δεῖ στὸ λιμάνι… δὲν ἦταν ὅμως, ὅπως τὴν θυμόταν. Κάποιες ἄλλες, ἁπλά τοὺς θυμίζαν κάτι ἀπόμακρο.

Τότε ἡ πόλη ἔμαθε πὼς ὁ «γεροπόρνος» μοναχὸς ἦταν ἕνας ἅγιος, ποὺ...

Έλληνες μην λυγίσετε… θέλουν να πάρουν την ιστορία σας" [video]

Mπορεί η ελληνική κυβέρνηση να θεωρεί αλυτρωτισμό και ακραίο εθνικισμό τη διατύπωση της αλήθειας ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που -αν και ξένοι- όντως αγαπούν τη χώρα μας.

Ένας Ούγγρος καλλιτέχνης, ο Kohazy Fankadeli Ferenc στέλνει μήνυμα στους Έλληνες μετά την αναγνώριση των Σκοπίων ως Β. Μακεδονία.
«Έλληνες μην λυγίσετε… θέλουν να πάρουν την ιστορία σας – Έλληνες έχετε χρέος να αγωνιστείτε για την πατρίδα σας».
Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:
hellas-now.com
https://www.pentapostagma.gr/2019/02

Μακεδονική σάρισα «καρφώνει» το πολιτικό σύστημα: Διαφωνεί το 70% των Ελλήνων με τις «Πρέσπες» – Οργή για Τσίπρα, Μητσοτάκη & ΠτΔ


Το σύνολο των Ελλήνων είναι εξοργισμένο με την Συμφωνία των Πρεσπών. Ακόμα και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν με τις επιλογές του Α. Τσίπρα, καθώς δεν μπορούν να ανεχθούν τον τρόπο με τον οποίο εκχωρήθηκε η Μακεδονία μας στους Σκοπιανούς.

Η Συμφωνία των Πρεσπών ψηφίστηκε αλλά και όπως καταγράφει νέα δημοσκόπηση έχει προκαλέσει κλίμα πόλωσης στο πολιτικό σκηνικό και τριγμούς στις πολιτικές ισορροπίες.
Η δημοσκόπηση της εταιρίας Metron Analysis για το Βήμα της Κυριακής αποτυπώνει το πολιτικό κλίμα των ημερών μετά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ένα κλίμα που πολώνεται ακόμη περισσότερο από τα όσα συμβαίνουν στη Βουλή, με τις προθέσεις για αλλαγή του Κανονισμού ώστε να «σωθούν» ΑΝΕΛ και Ποτάμι.
Οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται μεν του Αλέξη Τσίπρα με 30% έναντι 19%, αλλά δεν… νικά τον «Κανέναν» που έχει 37%. Από 1% λαμβάνουν η Φώφη Γεννηματά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως σε ό,τι αφορά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι «μάλλον αρνητικές / αρνητικές γνώμες» είναι στο 53% και οι «θετικές / μάλλον θετικές» στο 43%.
Οι αντιδράσεις για τον ΠτΔ είναι τεράστιες. Όπως είχε αναφέρει το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ πριν λίγες ημέρες, το δημοτικό συμβούλιο Βισαλτίας, αποφάσισε πως δεν προτίθεται να ανακηρύξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη του Δήμου Βισαλτίας, ούτε φυσικά και να αναλάβει τα έξοδα παραμονής του, κατά την επικείμενη επίσκεψη του στις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Νιγρίτας, στις 21 Φεβρουαρίου.
Όπως είναι φυσικό μετά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα η επίσκεψη ματαιώθηκε, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου αρνήθηκε την απόδοση της συγκεκριμένης τιμής στον κ. Παυλόπουλο λόγω της στάσης που κράτησε στη Συμφωνία των Πρεσπών.
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
«Καμπανάκι» για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να αποτελέσουν οι απαντήσεις στο ερώτημα «Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης; Θετική ή αρνητική;». Το 70% απαντά «αρνητική», το 29% «θετική».
Ούτε να… πουν το «Βόρεια Μακεδονία»
Εντυπωσιακά, τουλάχιστον, είναι και τα όσα προκύπτουν από τη δημοσκόπηση σε ό,τι έχει να κάνει στο πως θα αντιμετωπιστεί η πΓΔΜ μετά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Το 69% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση θεωρεί αρνητική εξέλιξη την ψήφιση της Συμφωνίας και μόλις το 25% την κρίνει θετική. Αίσθηση προκαλεί η απάντηση στο ερώτημα «Εσείς προσωπικά πως θα αποκαλείτε στο εξής τη γειτονική χώρα; Βόρεια Μακεδονία ή Σκόπια;». Το 71% απαντά «Σκόπια», το 24% απαντά «Βόρεια Μακεδονία», το 3% «άλλο» και το 2% «Δεν ξέρω / Δεν Απαντώ».
Η οργή πλέον είναι τεράστια, το μόνο σίγουρο είναι πως πλέον αλλάζει πολιτικός χάρτης.
https://www.pentapostagma.gr/2019/02/

''Ήσουν μέ τό σῶμα ἐδῶ, ἀλλά μέ τόν νοῦ.. ἤσουν στά γίδια!''

(Απουσίες..)

Kάποτε ὁ παπα-Νικόλας ὁ Πλανᾶς, θυμιάτιζε τὴν ὥρα τῆς ἐνάτης ᾠδῆς, 
ὅταν ἔψαλλαν οἱ ἱεροψάλτες «τήν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ...» 

και πέρασε μπροστὰ ἀπὸ μία κυρία, ποὺ στεκόταν στὰ πλαϊνὰ στασίδια... 
καὶ δὲν τὴν θυμιάτισε.


Δὲν τὴν θυμιάτισε καθόλου, πέρασε ἀπλῶς δίπλα της... 

Ὕστερα ἀπό δύο στασίδια ἦταν ἕνα ἄδειο.

Στάθηκε ἐκεῖ, τὸ θυμιάτισε πέντε-ἕξι φορὲς καὶ ἔφυγε...


Ὅταν τελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία, πῆγε αὐτὴ ἡ κυρία καὶ τοῦ εἶπε: 

- Παπα-Νικόλα, στὴν ἐνάτη δὲν...

Καφεΐνη: Σε ποιος τροφές βρίσκεται κρυμμένη και πώς δρα

 

H καφεΐνη είναι εξαιρετικά πολυσυζητημένη. Ωστόσο δεν περιέχεται μονάχα στον καφέ.
 Ποσότητες καφεΐνης βρίσκονται κρυμμένες μέσα σε διάφορα τρόφιμα. 
Πίνετε το πρωί έναν καφέ, ελπίζοντας ότι η καφεΐνη που περιέχει θα σας
 ξυπνήσει. Μόλις τελειώσει, ξαναγεμίζετε το ποτήρι και μέχρι να πάει
 μεσημέρι έχετε πιει δυο-τρεις ακόμα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;

Σύμφωνα με επιστήμονες από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων &
 Φαρμάκων  (FDA), η καφεΐνη έχει θέση σε μια υγιεινή διατροφή. Για τους 
περισσότερους ανθρώπους τουλάχιστον και εφ’ όσον δεν καταναλώνετε 
πάρα πολλή.
Αυτό το «πολλή», βεβαίως, μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, διότι
 παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες. Τέτοιοι είναι, λ.χ., το σωματικό βάρος, 
τυχόν φάρμακα που λαμβάνετε αλλά και η ευαισθησία του οργανισμού σας
 στην καφεΐνη.
Ρόλο παίζει επίσης πόση καφεΐνη καταναλώνετε ενσυνείδητα και πόση δίχως
 να το αντιλαμβάνεστε. Και αυτό, διότι καφεΐνη δεν περιέχει μόνο ο καφές
 αλλά και πολλά άλλα ροφήματα και τρόφιμα.
Να λοιπόν τι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε, με τη μορφή ερωταποκρίσεων.

Ποια τρόφιμα και ροφήματα περιέχουν καφεΐνη;

Στις φυσικές πηγές της συμπεριλαμβάνονται τα φυτά από τα οποία προέρχεται
 ο καφές, το τσάι και η σοκολάτα. Επομένως, οποιοδήποτε τρόφιμο περιέχει 
κάτι από αυτά, περιέχει και καφεΐνη.
Άλλες πηγές της είναι ορισμένα φυτά που ...