Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα
Ο όσιος Ισαάκ έζησε τόν 6ο αιώνα μ.Χ. Κατήγετο από τήν Συρία καί συγκεκριμένα από τήν Πόλη Νινευΐ. Γιά τούς γονείς του δέν έχουμε πληροφορίες. Αυτό πού γνωρίζουμε είναι ότι ο όσιος έλαβε
ικανοποιητική μόρφωση καί σέ νεαρή ηλικία ανεχώρησε από τόν κόσμο καί εγκαταβίωσε σέ Κοινόβιο Μοναστήρι. Αργότερα, ανεχώρησε στήν έρημο, όπου έδρεψε τούς γλυκύτατους καρπούς τής ησυχίας καί στήν συνέχεια, κάνοντας υπακοή στήν Εκκλησία, χειροτονήθηκε Επίσκοπος Νινευΐ.
Τήν ημέρα τής χειροτονίας του, καί ενώ βρισκόταν στήν επισκοπική κατοικία παρουσιάσθηκαν στό Γραφείο του δύο άνθρωποι από τούς οποίους ο ένας απαιτούσε τά χρήματα πού δάνεισε καί ο άλλος δέν ηρνείτο νά πληρώση τά οφειλόμενα, αλλά ζητούσε άλλη μία ημέρα προθεσμία. Ο όσιος είπε στόν δανειστή ότι σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τού ιερού Ευαγγελίου δέν θά έπρεπε νά απαιτή πίσω τά δανεισθένα, πόσο μάλλον θά έπρεπε νά κάνη γιά άλλη μία ημέρα υπομονή. Τότε ο δανειστής είπε ότι δέν τόν ενδιαφέρει τί λέγει τό Ευαγγέλιο, καί πίεζε τόν οφειλέτη νά επιστρέψη τά δανεισθέντα χρήματα εκείνη τήν στιγμή, διαφορετικά θά τόν κατήγγελλε στόν δικαστή. Ο όσιος τότε στενοχωρέθηκε καί είπε: «Εάν αυτοί εδώ δέν υπακούουν στά εντάλματα τού Κυρίου, τότε εγώ τί ήλθα εδώ νά κάνω;». Τό παραπάνω περιστατικό, καθώς καί οι διάφοροι περισπασμοί πού αναπόφευκτα δημιουργούνταν από τήν διοίκηση τής Επισκοπής ανάγκασαν τόν όσιο νά επιστρέψη πίσω στήν φιλτάτη του έρημο.
Οι ασκητοί λόγοι τούς οποίους συνέγραψε αποπνέουν τό άρωμα τής ερήμου, ήτοι τής νηπτικής ζωής καί τής ησυχαστικής Παραδόσεως. Προέρχονται δέ από αληθινό θεολόγο, δηλαδή θεόπτη, ο οποίος δέν μελέτησε απλώς, αλλά είδε καί βίωσε τά όσα γράφει. Άλλωστε, στόν εικοστόν τρίτο λόγο του λέγει, μεταξύ τών άλλων, ότι εκείνος ο οποίος δέν είδε μέ τά μάτια του τόν ήλιο, δέν μπορεί νά διηγηθή σέ κάποιον γιά τό πώς είναι τό φώς τού ηλίου, στηριζόμενος μόνον στήν ακοή του, επειδή δέν...