Εύκολα γίνεται πικρή η ματιά σου μπροστά στην αδυναμία των ανθρώπων. Aγίου Νεκταρίου


Ο Άγγελος της Σιωπής
(Συνομιλία Αγίου Νεκταρίου)
Εύκολα γίνεται πικρή η ματιά σου μπροστά στην αδυναμία των ανθρώπων.
Το μυαλό σου σκορπίζεται εύκολα στην παρατήρηση των άλλων. Συμμάζεψε όσο μπορείς το βλέμμα σου, περιόρισε όσο μπορείς τη διάσπαση του νου σου. Δεν έχει καλό τέλος αυτός ο δρόμος.
Θα συνηθίσεις να διακρίνεις αμέσως τα λάθη των άλλων, αλλά θα το πληρώσεις με μεγάλη μοναξιά.
Συνάμα, λίγο-λίγο, θα χάνεις την παιδική σου ματιά, μέχρις ότου να ξεχάσεις εντελώς, πως όλοι λαχταράμε το καλύτερο και προδινόμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Όσο αυτό το ξεχνάς, τόσο και πιο άτεγκτος θα γίνεσαι για τους γύρω σου.
Θα βροντοφωνάζεις πάντα το ”σωστό” αλλά θα βλέπεις έκπληκτος πως οι άνθρωποι θα φεύγουν από κοντά σου.
Είναι, γιατί τους δίνεις άτεγκτη δικαιοσύνη κι αυτοί λαχταράνε τη συγνώμη.
Φωνάζεις πολύ κι αυτοί λαχταράνε λίγη σιωπή.
Να παλέψεις για τη σιωπή του νου σου. Μην τον αφήσεις στη διάλυσή του. Αν δεν προσέξεις, θα τρέχει από δω κι από κει, χωρίς σκοπό, χωρίς νόημα.
Θα παρατηρείς τα πάντα, θα κρίνεις τα πάντα, θα νομίζεις πως φτιάχνεις τον κόσμο.
και την ίδια ώρα θα γεμίζεις, ανεπαίσθητα, περιφρόνηση για τον κόσμο.
Χωρίς να το καταλάβεις, θα μάθεις ν’ ανεβάζεις τον εαυτό σου σ’ ένα θρόνο ψηλό κι από κει να ...

Ἱερά Μονὴ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου


Αποτέλεσμα εικόνας για Ἱερά Μονὴ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εὑρίσκεται ἀνατολικῶς τῆς Βηθλεέμ, εἰς τὴν εἴσοδον τῆς ἐρήμου καὶ ἐπάνω εἰς τὸν ἀρχαῖον κεντρικὸν δρόμον, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ ἀπὸ τὴν ἔρημον τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὴν Νεκρὰν Θάλασσαν. Τὸ σημερινὸν μοναστήριον εἶναι ἐκτισμένον εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἀρχαίου Κοινοβίου, τό ὁποῖον ἱδρύθη ἀπό τόν Ἅγιον Θεοδόσιον, τὸν 5ον αἰῶνα. Μετὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Μονῆς ἀρχίζει ἡ δράσις τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου εἰς τὸν μοναχικὸν βίον, ἀπολαμβάνοντος κοινὴν τιμὴν καὶ εὐγνωμοσύνην μὲ αὐτὴν τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου καὶ τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου, ὄχι μόνον ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῶν Μονῶν τῆς Παλαιστίνης ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἡ Σπηλιὰ, προσκύνημα, παρουσιάζει μεγάλον ἐνδιαφέρον διότι, συμφώνως πρὸς τὴν παράδοσιν, ἐκεῖ διανυκτέρευσαν οἱ Τρεῖς Μάγοι ἐπιστρέφοντες ἀπὸ τὴν Βηθλεέμ. Ἡ Σπηλιὰ εἶναι φυσική, μὲ ὀλίγα λαξευτὰ σημεῖα καὶ κατὰ τὴν μακραίωνον ἱστορίαν τῆς Μονῆς ἐχρησιμοποιήθη ὡς Ἐκκλησία ἀρχικῶς καὶ ἀργότερον ὡς κοιμητήριον. Μέσα εἰς μαρμαρίνους λάρνακας κατὰ μῆκος τῶν τοίχων τῆς σπηλιᾶς εἶναι ἐνταφιασμένοι ὁ ἱδρυτὴς τοῦ μοναστηριοῦ Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὁ διάδοχος τοῦ Ἁγίου καὶ ὁ μετέπειτα ὀνομαστὸς Πατριάρχης τῆς Ἱερουσαλὴμ ὁ Ἃγιος Κόπρης, ἡ Ἁγία Σοφία, μητέρα τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἡ Ἁγία Θεοδότη, μητέρα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ἡ μητέρα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, οἱ Ἅγιοι Ξενοφῶν καὶ Μαρία καὶ ἄλλαι ἐξέχουσαι μορφαὶ τοῦ μοναχισμοῦ τῆς Παλαιστίνης.
Εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἱερᾶς μονῆς εἶχον ἀνεγερθεῖ Νοσοκομεῖα, γηροκομεῖα, πτωχοκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, «παντεία τεχνῶν ἐργαστήρια», καὶ πλῆθος ἄλλων κτισμάτων. Ὁ Μέγας Θεοδόσιος ὑπῆρξε ὁ θερμότερος συνήγορος καὶ ὀπαδὸς τοῦ ἀληθινοῦ καὶ ὑψηλοῦ μοναχικοῦ βίου, ὁ ὁποῖος συνεδύαζε εἰς τὴν μοναχικὴν πολιτείαν τὴν παιδείαν καί τὴν μοναχικὴν ἄσκησιν τῆς φιλεργίας καὶ φιλοπονίας. Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ὁ Μέγας Θεοδόσιος μιμεῖται τοὺς μεγάλους συμπολίτας του Καππαδόκας, Βασίλειον καὶ Γρηγόριον, οἱ ὁποῖοι συνεδύασαν ἁρμονικότερον καὶ ἀπέδειξαν μὲ τὸ παράδειγμά τους ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ συνύπαρξις τοῦ θεωρητικοῦ καὶ πρακτικοῦ βίου εἰς τὴν μοναχικὴν ζωήν.
Εἰς τὴν ἡγουμενίαν τὸν διεδέχθη ὁ Σωφρόνιος, ὁ ὁποῖος συνέχισε ἐπαξίως τὸ ἔργον τοῦ Μεγάλου Θεοδοσίου. Σύγχρονος καὶ συμμοναστὴς τοῦ Σωφρονίου καὶ τοῦ Μοδέστου ὑπῆρξε ὁ Μόσχος, ὁ γνωστὸς συγγραφεὺς τοῦ Λειμωναρίου, ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσε ἀργότερον εἰς τὴν Ρώμην ἀλλὰ τὸ σκήνωμά του μετεφέρθη καὶ ἐνεπετέθη εἰς τὸ σπήλαιον τῶν Μάγων, ἐπειδὴ αὐτὸ ἐθεωρήθη διὰ τὸν κηδευόμενον ὑψίστην τιμήν. Μὲ τὴν Περσικὴν εἰσβολὴν καὶ τὴν Ἀραβικὴν κατάκτησιν τὰ πράγματα ἤλλαξαν ριζικῶς. Τὸ μοναστήριον ἔπεσε εἰς δυσμένειαν καὶ πάρα πολλοί μοναχοὶ ἐσφαγιάσθησαν. Κατὰ τὴν περίοδον τῶν Σταυροφόρων, ἡ μονὴ φθάνει εἰς τὴν ἀκμὴν της ἀλλὰ ἐγκαταλείπεται ὁριστικῶς τὸν 15ον αἰῶνα. Τὸ 1881 ὁ σχολάρχης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Φώτιος Ἀλεξανδρίδης, ἀγοράζει τὸ θεῖον ἄντρον τῶν Μάγων, καὶ ἀνακαινίζει τὸ ἐρειπωμένον κτίσμα. Τὸ 1896 ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Γεράσιμος Α’ θεμελιώνει τὴν νέαν μονήν. Τὸ 1990 ἀνακαινίζονται τὰ σπήλαια τῶν Μάγων καὶ...

Όσιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης


Όσιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης


Κοινοῦ Θεοδόσιος Ἡγεμὼν βίου,
Κοινὴ Μονασταῖς ἐκβιώσας ζημία.
Ἑνδεκάτῃ ὀλοὸν βίοτον λίπε Κοινοβιάρχης.
Βιογραφία
Ο Όσιος Θεοδόσιος γεννήθηκε στο χωριό Μωγαρισσού της Καππαδοκίας από πολύ πιστούς και ενάρετους γονείς, τον Προαιρέσιο και την Ευλογία. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα του Μεγάλου (457 - 474 μ.Χ.) και έφτασε έως και τους χρόνους του αυτοκράτορα Αναστασίου του Δικόρου (491 - 518 μ.Χ.). Αρνήθηκε την έγγαμη ζωή και σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός. Από πολύ νωρίς διακρίθηκε για την εγκράτεια και την ηθική του τελειότητα.

Αφού ασκήτεψε κοντά σε μεγάλους ασκητές όπως ο Συμεών ο Στυλίτης (βλέπε 1 Σεπτεμβρίου) και ο ησυχαστής Λογγίνος αποσύρθηκε σε απομακρυσμένο ησυχαστήριο όπου δίδασκε το λόγο του Θεού στους περαστικούς διαβάτες. Η φήμη του για την αγία ζωή του έγινε γρήγορα γνωστή στα πέρατα της αυτοκρατορίας και έφερε στο ησυχαστήριό του δεκάδες αδελφούς αναγκάζοντας τον Θεοδόσιο να ιδρύσει ένα ευρύχωρο μοναστήρι όπου εφάρμοσε πιστά τα πρότυπα του ασκητικού βίου. Έκανε πολλά θαύματα και, αφού δίδαξε τις αρετές της ασκητικής ζωής στους εκατοντάδες μαθητές του, εκοιμήθη σε βαθύ γήρας το 529 μ.Χ.

Η είδηση της κοιμήσεώς του διαδόθηκε σαν αστραπή. Και έτρεξαν πολλοί, λαϊκοί, κληρικοί και μοναχοί, ακόμη και Επίσκοποι, για να ασπαστούν το ιερό λείψανο του Αγίου ανδρός, που στάθηκε για όλους φιλόστοργος πατέρας και...

2:54 / 7:27 Αρης Σερβετάλης Η Ορθοδοξία προσφέρει Ελευθερία ,σε γεμίζει, αποκαλύπτει αόρατο πνευματικό κόσμο !


Νίκος Βέρτης: «Τον αγαπώ πολύ τον Χριστό, Τον έχω μέσα στη ζωή μου»

Αποτέλεσμα εικόνας για Νίκος Βέρτης: «Τον αγαπώ πολύ τον Χριστό, Τον έχω μέσα στη ζωή μου»

Ο Νίκος Βέρτης στη συνέντευξη του στον Νίκο Χατζηνικολάουκαι το “Ενώπιος Ενωπίω”, μίλησε για τη σχέση του με τη Θρησκεία.
“Τον αγαπώ πολύ τον Χριστό, τον έχω μέσα στη ζωή μου. Διανύουμε μια εποχή που η νεολαία φοβάται να πει ‘πιστεύω στον Χριστό’. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Θέλω ο καθένας να μπορεί να έχει την ελευθερία να εκφράσει αυτό που πιστεύει. Είτε είσαι στον Χριστό, είτε στον Μωάμεθ, είτε δεν πιστεύεις πουθενά. Δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο να ακούω πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Με ενοχλεί αυτό γιατί ναι όλοι πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι ανώτερο αλλά φοβούνται να το εκφράσουν” δήλωσε.
“Εγώ γιατί πιστεύω στον Χριστό; Όχι για τα θαύματα που έχει κάνει. Πιστεύω στον Χριστό γιατί έχει αυτό που εμένα με αντιπροσωπεύει στη ζωή μου. Η αρχή και το τέλος. Η αγάπη. Με την αγάπη λύνεις τα πάντα στη ζωή” συμπλήρωσε.
“Αυτό είναι κατ’εμέ ο Χριστός, αγάπη, αυτό μου διδάχθηκε” τόνισε.
“Έχω πει πολλές φορές σε φίλους μου ιερείς ότι αν...

42 εκατ. αμβλώσεις το 2019 – Η Ορθοδοξία ενώνει τη φωνή της ενάντια στη μάστιγα


Αποτέλεσμα εικόνας για εκτρωσεις εκκλησια
Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ολοένα και πιο δραματικά: Οι εκτρώσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως! Μέσα σε αυτά τα τραγικά στατιστικά η Ορθοδοξία σε όλον τον κόσμο ενώνει τη φωνή της ενάντια σε αυτή τη μάστιγα που έχει λάβει μορφή γενοκτονίας.
Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη υπηρεσία Worldometers περισσότετα από 42 εκατομμύρια αγέννητα μωρά δεν μπόρεσαν να δουν το φως το 2019. Σύμφωνα με την έρευνα ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 41% του συνόλου των θανάτων καθιστώντας την άμβλωση πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο. Ειδικότερα, το ένα τέταρτο των κυήσεων (22%) τερματίστηκαν με άμβλωση το 2019 και για κάθε 33 γεννήσεις, δέκα αγέννητα μωρά αποβλήθηκαν.
Ο ανεξάρτητος αυτός ιστότοπος διεξάγει εκτενή έρευνα και συλλέγει δεδομένα από κυβερνήσεις και οργανισμούς «με στόχο να καταστήσει διαθέσιμες τις παγκόσμιες στατιστικές σε ένα ευρύ κοινό από όλο τον κόσμο».
Αναφορικά με τις εκτρώσεις οι Ελληνίδες «εκτινάσσουν» το μέσο όρο στην Ευρώπη καθώς το 22% αυτών έχει προχωρήσει έστω και μία φορά σε διακοπή κύησης, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό αφορά μόνο στο 2% των γυναικών.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να σημειωθεί πως ένα στα τέσσερα κορίτσια (ηλικίας 14 έως 17 ετών) έχει κάνει έκτρωση, ενώ οι μισές έφηβες που προχωρούν σε διακοπή κύησης δεν έχουν ενημερώσει ούτε τη μητέρα τους, σύμφωνα με έρευνα του Αρεταίειου Νοσοκομείου.
Μέσα στα θλιβερά αυτά στατιστικά η Εκκλησία λαμβάνει θέση.
Το περασμένο καλοκαίρι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας έκανε δεκτό αίτημα του κινήματος κατά των αμβλώσεων «Αφήστε με να ζήσω» και καθιέρωσε ημέρα για την «προστασία της ζωής του Αγέννητου Παιδιού». Η ημέρα αυτή τιμήθηκε ήδη την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα.
Τα σημαντικά αυτά ζητήματα τέθηκαν κατά την πρόσφατη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος όσο με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ να αναλύει το θέμα: «Το φαινόμενον της υπογεννητικότητος ως μείζον Εθνικόν πρόβλημα».
Μετά τον Πρόλογό του, κατά τον οποίο χαρακτήρισε το πρόβλημα της «υπογεννητικότητος» μεγάλο υπαρκτό κίνδυνο και «ωρολογιακή βόμβα», η οποία βρίσκεται στα θεμέλια της χώρας μας, ο Σεβασμιώτατος παρέθεσε στατιστικές αναφορές του φαινομένου σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναφέρθηκε στα αίτια και τις συνέπειες αυτού και διατύπωσε αναλυτικά τις κοινωνικές, γεωπολιτικές και θεολογικές προεκτάσεις του θέματος καθώς και τον σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσον αφορά στην προσέγγιση, θέση και αντιμετώπισή του.
Με αυτήν την κίνηση, η ελληνική Εκκλησία προστίθεται στις φωνές κατά των αμβλώσεων, οι οποίες αυξάνονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Εκστρατεία αλλά και δράσεις για την πρόληψη των αμβλώσεων πραγματοποιεί και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία
«Μόνο το πρόγραμμα Save the Life των τελευταίων ετών έσωσε 11.132 ζωές παιδιών και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία άνοιξε 67 καταφύγια και 190 κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας» τόνισε η Επικεφαλής του Τμήματος Προστασίας τη Μητρότητας του Πατριαρχείου Μόσχας, Μαρία Κολεσνίκοβα.  Παρουσίασε επίσης ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την...

Άγιος Γρηγόριος, ο πράος και φιλόσοφος επίσκοπος Νύσσης († 10 Ιανουαρίου)


rrenyss2
Ο άγιος Γρηγόριος, γιος του αγίου Βασιλείου και της αγίας Εμμέλειας, αδελφός του Μ. Βασιλείου και της Αγίας Μακρίνας, γεννήθηκε γύρω στο 331 στην Καισάρεια της Καππαδοκίας.
Ανατράφηκε μέσα στο κλίμα αρετής και ευσέβειας που καλλιεργούσαν οι τόσοι άγιοι της οικογένειάς του. Την θύραθεν παιδεία πήρε από τον πα­τέρα του, δάσκαλο της ρητορικής, αφομοίωσε απεριόριστες φιλοσοφικές, λογοτεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και έγινε πρωτεργάτης της μεταστροφής της αρχαιοελληνικής παιδείας στον Χριστιανισμό. Βαπτίσθηκε σε νεαρή ηλικία, χειροτονήθηκε αναγνώστης και έγινε δάσκαλος της ρητορικής.
Όταν το 370 ο άγιος Βασίλειος έγινε αρχιεπίσκοπος Καισαρείας επέλεξε τον Γρηγόριο και τον τοποθέτησε επίσκοπο στην ταπεινή πόλη Νύσσα, παρά τις αντιρρήσεις του. Χωρίς τις διοι­κητικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούν τα εκκλησιαστικά ζη­τήματα, πολύ ταπεινός και αγαθός για να αντισταθεί στη δολιότητα κάποιων κακόβουλων ανθρώπων, γρήγορα έπεσε θύμα των ραδιουργιών των αρειανοφρόνων, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ως μη κανονικώς εκλεγέντα και πέτυχαν διά του έπαρχου Δημοσθένη, δηλωμέ­νου εχθρού των Ορθοδόξων, την καθαίρεση και τον εκτοπισμό του (376). Επανήλθε θριαμβευτικά στην Νύσσα δύο χρόνια αργότερα, όταν πέθανε ο Ουάλης. Δεν μπόρεσε όμως να απολαύσει την ειρήνη παρά για λίγο καιρό. Ο θάνατος του αγίου Βα­σιλείου (αρχές 379), τον οποίο θεωρούσε πάντα περισσότερο ως πνευμα­τικό πατέρα παρά ως κατά σάρκα αδελφό, τον κατέστησε κληρονόμο και ...

Η συγκλονιστική ιστορία της Αργυρώς… μιας κρυφής ασκήτριας μέσα στον κόσμο


*Μία συγκλονιστική ιστορία μιας ηρωίδας, μιας γυναίκας με γνήσια πίστη που συνέβη πριν μερικές δεκαετίες και αξίζει οπωσδήποτε να την διαβάσετε! Θα δυσκολευτείτε πολύ να κρατήσετε τα δάκρυά σας…
Η Αργυρώ γεννήθηκε στην Κρήτη σ’ ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο γύρω στα 1920. Ήταν μια λεβέντισσα, όμορφη, καλοστημένη! Αγαπήθηκαν μ’ έναν νέο, αλλά πριν προλάβουν να παντρευθούν κηρύχθηκε ο πόλεμος.Το παλληκάρι έφυγε και πολέμησε στην Αλβανία τους Ιταλούς. Μετά την συνθηκολόγηση κατέβηκε στην Κρήτη για να αγωνιστεί κι εκεί εναντίον των Γερμανών. Κάποια στιγμή βρίσκεται αιχμάλωτος των Γερμανών να οδηγείται προς εκτέλεσιν.
Πληροφορείται η Αργυρώ τα καθέκαστα και τρέχει στον τόπο της εκτέλεσης. Δέκα Έλληνες είναι στημένοι στον τοίχο κι απέναντί τους δέκα Γερμανοί με προτεταμμένα τα όπλα τους περιμένουν τη διαταγή για να πυροβολήσουν. Η Αργυρώ αγέρωχη, περήφανη, όμορφη σαν θεά περνάει μπροστά τους και μία μία κατεβάζει τις κάνες των όπλων.
Όλοι σαστίζουν. Ο στρατιωτικός υπεύθυνος της εκτέλεσης την φωνάζει μπροστά του.
«Τι κάνεις εκεί; Τι θέλεις; «Ο αρραβωνιαστικός μου είναι εδώ. Ή θα τον ελευθερώσεις ή χτύπα κι εμένα!».
Ο άνθρωπος υποκλίνεται. Τέτοιο θάρρος, τέτοια αφοσίωση δεν ...

Από τον βίο του οσίου Γεωργίου του Χοζεβίτου


Μια μέρα είπε ο αββάς Ηρακλείδης στον αδελφό του Γεώργιο: «Πάρε το τσεκούρι κι έλα να κόψουμε ξύλα». Είχαν, λοιπόν, ένα φοίνικα άκαρπο και του έδωσε εντολή να τον κόψει. Αυτός όμως έβαλε μετάνοια και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Όχι, πάτερ, ας μην τον κόψουμε, τουλάχιστον έχουμε τα βάϊα απ’ αυτόν». Αλλά εκείνος του είπε απειλητικά: «Κόψε τον· να, τόσα χρόνια καρπό δεν έκαμε· γιατί λοιπόν να κρατεί τον τόπο;». Αλλά αυτός έβαλε πάλι μετάνοια με ταπείνωση και είπε: «Εγώ σου εγγυώμαι ότι από τώρα και στο εξής θα καρπίζει». Τον άφησε και από τότε έκανε και περισσότερα και νοστιμότερα φοινίκια απ’ όλους τους άλλους φοίνικες.
Ήταν κάποιος γεωργός από την Ιεριχώ, που τον είχαν φίλο και τον αγαπούσαν πολύ. Αυτός είχε ένα μοναχογιό σε νηπιακή ηλικία που πέθανε. Τον έβαλε, λοιπόν, ο πατέρας σ’ ένα καλάθι μαζί με μερικούς καρπούς από τις απαρχές της συγκομιδής του, τα σκέπασε με αμπελόφυλλα και παίρνοντάς τα έτρεξε στη λαύρα. Χτύπησε την πόρτα του κελλιού κι αφού βγήκε ο Γεώργιος, του άνοιξε και τον οδήγησε μέσα.
Πλησίασε, λοιπόν, ο αγαπητός το γέροντα, έβαλε μετάνοια, έβαλε το καλάθι μπροστά τους, τους παρακάλεσε να ευλογήσουν τους καρπούς της συγκομιδής του και ο ίδιος βγήκε έξω. Κι οι αδελφοί βγάζοντας τους καρπούς από το καλάθι, βρήκαν και το νεκρό νήπιο. Ταράχθηκε ο γέροντας, ο αββάς Ηρακλείδης, όταν το είδε· είπε στον αδελφό του: «Κάλεσε αυτόν τον άνθρωπο, σαν πειρασμός μάς ήλθε σήμερα εδώ πέρα· γιατί απ’ ό,τι βλέπω, ήλθε για να πειράξει εμάς τους αμαρτωλούς».
Ο αδελφός του, ο Γεώργιος, του έβαλε μετάνοια (ήταν τότε σαράντα χρονών περίπου ή και περισσότερο) και του είπε: «Μη λυπάσαι και μην οργίζεσαι, πάτερ, αλλά έλα να παρακαλέσουμε με πίστη τον πολυεύσπλαχνο και πανοικτίρμονα Θεό· κι αν παραβλέψει τις αμαρτίες μας και δεχθεί την παράκλησή μας κι αναστήσει το παιδί, φεύγει παίρνοντας το παιδί του ζωντανό σύμφωνα με την πίστη του. Αν δεν θέλει η αγαθότης Του να το κάνει αυτό, ας ...

Ο Άγιος εν ζωή Εφραίμ Αριζόνας & η δασκάλα με το παλιό ημερολόγιο


Στην Ιερά Μονή Χοζεβά


Ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της αγίας Γής, κτισμένο πλησίον της διαδρομής Ιεριχούς- Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερη αίγλη έλαβε κατά την ηγουμενεία του αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου αλλά σύντομα καταστράφηκε από τους Πέρσες. Ο τόπος αυτός συνδέεται με τον Προφήτη Ηλία και τον Θεοπάτορα Ιωακείμ. Η Παράδοση λέει πως εδώ κρύφτηκε ο Προφήτης κυνηγημένος από την Ιεζάβελ (υπάρχει το σπήλαιό του). Επίσης, λέγεται, πως εδώ προσευχόταν ο πατέρας της Παναγίας για να του χαρισθεί παιδί.
Βρίσκεται σε μια ερημική και άγρια χαράδρα κι είναι κοντά στην αρχαία Ρωμαϊκή οδό, που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Στην Αγία Γραφή η τοποθεσία αυτή λέγεται χείμαρρος Χορράθ κι είναι συνδεδεμένη με πολλά ιστορικά γεγονότα.
Σ’ αυτό το μέρος είναι η σπηλιά στην όποια είχε κάποτε κρυβεί ο προφήτης Ηλίας (910 π.Χ.) για να γλιτώσει από την καταδίωξη του ασεβέστατου βασιλιά Αχαάβ και της ειδωλολάτριδας συζύγου του της Ιζάβελ. Σ’ αυτή τη σπηλιά ο ζηλωτής προφήτης έμεινε μήνες και τρεφόταν κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Μερικά κοράκια του έφερναν πρωί και βράδυ ψωμί και κρέας. Νερό έπινε από τον χείμαρρο. Όταν όμως κι από εδώ έλειψε το νερό, εξ αιτίας της ανομβρίας, ο προφήτης αναχώρησε κατ’ εντολή του Θεού στα Σάρεπτα της Σιδώνος.
Στη σπηλιά αυτή ύστερα από χρόνια ήρθε και ...

Το φάρμακο της προσευχής -Γέρων Εφραίμ της Αριζόνα-


Ανατριχιαστική Ιστορία: Τι συνέβη όταν ένας άθεος φοιτητής πλησίασε τον Άγιο Παΐσιο;Πριν από αρκετά χρόνια με πλησίασε κάποιος νεαρός φοιτητής...

Με πολλή διστακτικότητα, αλλά και με την ένταση του απαιτητικού αναζητητή , μου δήλωσε ότι είναι άθεος, που όμως θα ήθελε πολύ να πιστέψει, αλλά δεν μπορούσε. Χρόνια προσπαθούσε και αναζητούσε, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Συνομίλησε με καθηγητές και μορφωμένους, αλλά δεν ικανοποιήθηκε η δίψα του για κάτι σοβαρό. Άκουσε για μένα και αποφάσισε να μοιρασθεί μαζί μου την υπαρξιακή ανάγκη του.

Μου ζήτησε μια επιστημονική απόδειξη περί υπάρξεως Θεού.

«Ξέρεις ολοκληρώματα ή διαφορικές εξισώσεις;» τον ρώτησα.

«Δυστυχώς όχι», μου απαντά, «είμαι της Φιλοσοφικής».

«Κρίμα, διότι ήξερα μια τέτοια απόδειξη», είπα εμφανώς αστειευόμενος.

Ένιωσε αμήχανα και κάπως σιώπησε για λίγο.

«Κοίταξε»,του λέω, «συγνώμη που σε πείραξα λιγάκι. Αλλά ο Θεός δεν είναι εξίσωση ούτε μαθηματική απόδειξη. Αν ήταν κάτι τέτοιο, τότε όλοι οι μορφωμένοι θα Τον πίστευαν. Να ξέρεις, αλλιώς προσεγγίζεται ο Θεός. Έχεις πάει ποτέ στο Άγιον Όρος; Έχεις ποτέ συναντήσει κανένα ασκητή;»

«Όχι πάτερ, αλλά σκέπτομαι να πάω, έχω ακούσει τόσα πολλά! Αν μου πείτε, μπορώ να πάω και αύριο. Ξέρετε κανένα μορφωμένο να πάω να τον συναντήσω;»

«Τί προτιμάς; Μορφωμένο που μπορεί να σε ζαλίσει ή άγιο που μπορεί να σε ξυπνήσει;»

«Προτιμώ τον μορφωμένο. Τους φοβάμαι τους αγίους».

«Η πίστη είναι υπόθεση της καρδιάς. Για δοκίμασε με κανέναν άγιο. Πώς σε λένε ;»,ρωτώ.

«Γαβριήλ», μου απαντά.

Τον έστειλα σε έναν ασκητή. Του περιέγραψα τον τρόπο πρόσβασης και του έδωσα τις δέουσες οδηγίες. Κάναμε κι ένα σχεδιάγραμμα.

«Θα πας»,του είπα,«και θα ρωτήσεις το ίδιο πράγμα: Είμαι άθεος, θα του πεις, και θέλω να πιστέψω. Θέλω μια απόδειξη περί υπάρξεως Θεού»

«Φοβάμαι, ντρέπομαι» μου απαντά.

«Γιατί ντρέπεσαι και φοβάσαι τον άγιο και δεν ντρέπεσαι και φοβάσαι έμενα;», ρωτώ. «Πήγαινε απλά και ζήτα το ίδιο πράγμα».

Σε λίγες μέρες, πήγε και βρήκε τον ασκητή να συζητάει με κάποιο νέο στην αυλή του. Στην απέναντι μεριά περίμεναν άλλοι τέσσερις καθισμένοι σε κάτι κούτσουρα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γαβριήλ βρήκε δειλά τη θέση του. Δεν πέρασαν περισσότερα από δέκα λεπτά και η συνομιλία του γέροντα με τον νεαρό τελείωσε.

«Τί γίνεστε παιδιά;», ρωτάει. «Έχετε πάρει κανένα λουκουμάκι; Έχετε πιει λίγο νεράκι;»

«Ευχαριστούμε, γέροντα», απάντησαν με συμβατική κοσμική ευγένεια.

«Έλα εδώ», λέγει απευθυνόμενος στον Γαβριήλ και ξεχωρίζοντάς τον από τους υπόλοιπους. «Θα φέρω εγώ το νερό, πάρε εσύ το κουτί αυτό με τα λουκούμια, και έλα πιο κοντά να σου πω ένα μυστικό: Καλά να είναι κανείς άθεος, αλλά να έχει όνομα αγγέλου και να είναι άθεος; Αυτό πρώτη φορά μού συμβαίνει».

Ο φίλος μας κόντεψε να πάθει έμφραγμα από ...

50 Κάλαντα - Aπό κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου (Full Album//Official Audio)


8 Ιανουαρίου: Εορτάζει ο Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης


Translate this page: EN FR DE ES RU AR

 

Ο Όσιος Γεώργιος, τη μνήμη του οποίου εορτάζει σήμερα 8 Ιανουαρίου η Εκκλησία, γεννήθηκε σ’ ένα χωριό της Κύπρου από γονείς ευσεβείς.
Ο Γεώργιος είχε και ένα μεγαλύτερο αδελφό που τον έλεγαν Ηρακλείδη. Αυτός λοιπόν, όταν ακόμα ζούσαν οι γονείς τους, πήγε στους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσει. Αφού προσκύνησε, κατόπιν πήγε στη Λαύρα του Καλαμώνας που βρισκόταν κοντά στο σημερινό μοναστήρι του Αββά Γερασίμου στον Ιορδάνη και εκεί έγινε μοναχός.
Ο δε Γεώργιος παρέμεινε κοντά στους γονείς του. Αργότερα πέθαναν οι γονείς του και...

7 Ιανουαρίου - Η Σύναξη του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού


Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στη θρησκεία μας και στη λαϊκή μας παράδοση

γράφει ο Νίκος Χρ. Παπακωνσταντόπουλος

Ο  είναι από τις μεγαλύτερες μορφές που συνδέουν την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Είναι η «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», λέγουσα «ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου» σύμφωνα με τον προφήτη Ησαΐα (Ματθαίου Γ΄, 3 και Μάρκου Α΄, 3) και «λύχνος καιόμενος και φαίνων» (Ιωάννου Ε΄, 35). Είναι ακόμα το «παιδίον» το οποίον θα ονομαστεί «προφήτης Υψίστου» (Λουκά Α΄, 76).

Για τους ευσεβείς και θεοφοβούμενους γονείς του, τον ιερέα Ζαχαρία και την Ελισάβετ ο χρόνος κύλησε χωρίς την έγκαιρη εκπλήρωση της μεγάλης επιθυμίας τους για τεκνοποίηση. Σε προχωρημένη ηλικία πλέον, και ενώ ο Ζαχαρίας προσέφερε θυμίαμα στο Ναό του Σολομώντος, τον επεσκέφθη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του ανακοίνωσε ότι εισακούσθηκαν οι δεήσεις τους από τον Ύψιστο για την απόκτηση τέκνου. Ταράχθηκε ο ιερέας και τον κατέλαβε μεγάλος φόβος, ενώ εξέφρασε της απορία του στον απρόσμενο επισκέπτη του, πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αφού η γυναίκα του ήταν προχωρημένης ηλικίας. Για να τον πείσει ο Αρχάγγελος, τού είπε πως από εκείνη τη στιγμή θα παραμείνει άλαλος μέχρι τη γέννηση του παιδιού (Λουκά Α΄, 7, 9, 11, 12, 18, 20).
Στην κοιλιά της μητέρας του, ακόμα, ο Ιωάννης, σκίρτησε από αγαλλίαση, όταν επισκέφθηκε και ασπάσθηκε την Ελισάβετ η Παναγία, η οποία κυοφορούσε το Μεσσία (Λουκά Α΄, 41).
Οκτώ μέρες μετά τη γέννηση του αγίου τέκνου, οι προσκεκλημένοι για την περιτομή ρώτησαν το Ζαχαρία ποιό θα είναι το όνομά του. Εκείνος, μη μπορώντας ακόμα να μιλήσει, έγραψε σε μια πινακίδα «Ιωάννης». Αμέσως λύθηκε η φωνή του και δόξασε το Θεό για τη μεγάλη ευεργεσία (Λουκά Α΄, 63, 64).
Κατά μία εκδοχή της παράδοσης, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος σώθηκε από τη σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη με θαυματουργικό τρόπο, όταν ο τέταρτος μάγος δωροδόκησε τους στρατιώτες-σφαγιαστές.
Από μικρή ηλικία εγκατέλειψε κάθε τι εγκόσμιο και ...

Ο Γέροντας Εφραιμ ο Φιλοθεΐτης λεέι την ευχή


Γέροντος Δωροθέου: Στην διάρκεια της εξομολόγησης, ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα, μου είπε δύο φορές το εξής…


Σχετική εικόνα
~ Τό 2015 ἐξομολογήθηκα γιά τελευταία φορά στόν γέροντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀντωνίου στήν ἔρημο τῆς Ἀριζόνα, τόν π. Ἐφραίμ.
Στήν διάρκεια τῆς ἐξομολόγησης μοῦ εἶπε δύο φορές τό ἑξῆς: «Ἕνας ἄνθρωπος ἀνέβηκε στόν οὐρανό καί μίλησε μέ τόν Χριστό. Τοῦ εἶπε: Κύριε, πρέπει νά τό κάνεις πιό εὔκολο γιά τούς ἀνθρώπους νά σώζονται. Εἶναι πολύ ἀδύναμοι καί πέφτουν εὔκολα στήν ἁμαρτία. Ὁ Χριστός τοῦ εἶπε:
Θά σώζονται, φτάνει νά λένε δύο προσευχές. Ἡ μία ἔχει πέντε λέξεις καί ἡ ἄλλη τέσσερις λέξεις. Καί μέτρησε στά δάκτυλά του τίς ...

♫ ΚΑΛΑΝΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ♫ (ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΦΩΤΑ) Epiphany Carols


Ο Φώτης Κόντογλου μιλάει για τα Άγια Θεοφάνεια


ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ από τις έρευνες των ιδιοτήτων του


 Ανάλογα με την ηλικία μας, το σώμα μας αποτελείται από 70% έως 90% νερό.Ένας ενήλικας πίνει περίπου 2,5 λίτρα νερό κάθε μέρα για να διατηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες. Άλλο 1,5 λίτρο απορροφάται μέσω του δέρματος όταν πλενόμαστε ή κάνουμε μπάνιο.Στο βιβλίο της Γένεσης, ο Θεόπνευστος Μωυσής, αναφέρει το νερό σαν κύριο συστατικό της γης, από την αρχή της δημιουργίας της.
   «Δεν είναι τυχαίο ότι στις πρώτες γραμμές της Βίβλου, αναφέρεται το νερό· όταν μιλά για την δημιουργία του κόσμου, της ζωής και του ανθρώπου, έχει να κάνει με το νερό πάνω απ' όλα», τονίζει ο πατριάρχης (τώρα) της Ρωσίας Κύριλλος.
    Το νερό είναι άφθονο στη γη, αλλά υπάρχει και στο διάστημα όπως φανερώνεται από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει τελευταία. Η Σελήνη αν και χωρίς ατμόσφαιρα, έχει αποθήκες νερού.  Νερό βρέθηκε και στον Άρη. Ακόμα και στον Ερμή, στο νότιο πόλο του, υπάρχει νερό, λέει η NASA.
    Αν το Σύμπαν θεωρηθεί ενιαίος οργανισμός, τότε το νερό είναι εκτός των άλλων και ένα σπουδαίο μέσο μεταφοράς πληροφοριών, και μάλιστα πληροφοριών συναισθημάτων! 
   Ο Δρ. Κωνσταντίν Κορότκωφ της Ρωσικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών λέει:«Κάναμε πολλά πειράματα για να δούμε τι επηρεάζει τις ιδιότητες του νερού: Μαγνητικά πεδία, ηλεκτρικά πεδία, διάφορα αντικείμενα, και φυσικά την ανθρώπινη παρουσία και συναισθήματα. Και ήταν ξεκάθαρο ότι την μεγαλύτερη επιρροή είχαν τα ανθρώπινα συναισθήματα».
   Στο εργαστήριο του καθηγητή Κορότκωφ έχουν γίνει αμέτρητα πειράματα για την επιρροή των συναισθημάτων μας στο νερό. Σε μια ομάδα ανθρώπων ζητήθηκε να προβάλλουν σε ένα ποτήρι νερού πολύ θετικά συναισθήματα αγάπης τρυφερότητας και ενδιαφέροντος. Μετά αντικατέστησαν το ποτήρι με το νερό με ένα άλλο, και τους ζητήθηκε να προβάλλουν αντίθετα συναισθήματα φόβου, οργής, μίσους. Μετά από αυτό έγιναν μετρήσεις στα δείγματα. Τα αποτελέσματα ήταν ακριβώς αντίθετα. «Η αγάπη ανεβάζει την ενέργεια του νερού και το σταθεροποιεί. Ενώ η επιθετικότητα μειώνει την ενέργειά του και έχει δραστικές αλλαγές στο νερό»
   Πολλά εργαστήρια ανά τον κόσμο επανέλαβαν ένα πείραμα που παρήγαγε παρόμοια αποτελέσματα: Νερό από το ίδιο δοχείο μοιράστηκε σε δύο φιάλες. Η μία απ'  αυτές υποβλήθηκε σε εξωτερικά ερεθίσματα που άλλαξαν τη δομή και τις ιδιότητες του νερού που περιείχε. Το νερό στην δεύτερη φιάλη απέκτησε την ίδια δομή και τις ίδιες ιδιότητες μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αν και οι δύο φιάλες είχαν αξιοσημείωτη απόσταση μεταξύ τους!
   Αν στην θέση των φιαλών σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε εμείς που αποτελούμαστε κατά το μεγαλύτερο μέρος μας από νερό, τότε είναι προφανές ότι ο ένας επηρεάζεται από τον άλλο! Και αν κάποιος δεν δραστηριοποιείται ο ίδιος θετικά, είναι πολύ πιθανόν να δέχεται αρνητικές επιδράσεις από το περιβάλλον του και να βλάπτεται, λόγω ακριβώς της αμέλειάς του αυτής.
   Γι' αυτό χρειάζεται να βιάζουμε τον εαυτό μας στις καλές σκέψεις,[1] που γεννούν καλά λόγια και πράξεις. Αν μάλιστα αυτή η προσπάθεια γίνεται με την διάκριση που προσφέρει η Χριστιανική διδασκαλία στους πιστούς, για να αναγνωρίζουν τι είναι αληθινά καλό και θεάρεστο σε κάθε περίσταση, τότε η ωφέλεια είναι αιώνια, επειδή μας οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών, όπως είπε ο Χριστός: η Βασιλεία των Ουρανών κατακτάται με βία (πάνω στον εαυτό μας) και αυτοί που βιάζουν (για τον σκοπό αυτό) τον εαυτό τους, αυτοί την αρπάζουν! (Ματθ. Ια-12)
   Επομένως έχουν μεγάλη σημασία οι λογισμοί μας. Όταν είναι κακοί βλάπτομε τον εαυτό μας, ενώ όταν είναι καλοί ωφελούμαστε. Ο άγιος γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) έλεγε:
    «Ο άνθρωπος όταν τα βλέπει όλα με καλούς λογισμούς εξαγνίζεται και χαριτώνεται από τον Θεό... Όλη η βάση είναι  ο  καλός  λογισμός. Αυτό είναι πού  ανεβάζει  τον άνθρωπο,  τον αλλοιώνει  προς  το  καλό».
Και από την πείρα του, ο άγιος γέροντας, διέκρινε ότι:«Στην  εποχή  μας  η  μεγαλύτερη  αρρώστια  είναι  οι  μάταιοι  λογισμοί  των  κοσμικών ανθρώπων.  Οι  άνθρωποι  όλα μπορεί  να  τα  έχουν  εκτός  από  καλούς  λογισμούς»!
    Το νερό της γης επηρεάζεται και από συμβάντα εκτός αυτής, όπως ηλιακές εκλείψεις, διελεύσεις κομητών κλπ. «Μελετήσαμε το νερό κατά την διάρκεια ηλιακών εκλείψεων και όταν περνούσε ο κομήτης Σουμάχερ-Λεβί... και συμπεράναμε ότι... το νερό δείχνει άμεση σχέση με το γεγονός», λέει ο Ρώσος ακαδημαϊκός Καζνάτσεφ, από το Νοβοσιμπίρσκ. Έτσι το Σύμπαν επιδρά επάνω μας, και εμείς σ' αυτό.
   «Ο άνθρωπος έχει δεσμό με το περιβάλλον του και...

«Μην κάνετε έκτρωση, θα υιοθετήσουμε εμείς το μωρό σας!»Υπάρχουν εκατομμύρια τρόποι για να εκφράσει κανείς την καλοσύνη του. Για κάποιους ανθρώπους, η καλοσύνη σχετίζεται άμεσα με τις αξίες της πίστης τους, για κάποιους άλλους με τον έμφυτο ανθρωπισμό τους –μικρή σημασία έχει: Αρκεί να κάνει κάποιος το καλό.

Η Sarah Marie και ο Blake Thomas, από τη Virginia των Η.Π.Α. είναι ένα τέτοιο ζευγάρι, για το οποίο -καθόλου άδικα- μιλά σήμερα όλο το διαδίκτυο. Αφορμή το post τους στο Facebook στις αρχές του 2019, με το οποίο, ούτε λίγο ούτε πολύ, ενθάρρυναν τις μέλλουσες μαμάδες που σκέφτονται να κάνουν έκτρωση, να αλλάξουν γνώμη: Να φέρουν στον κόσμο το μωρό τους και να το δώσουν σε εκείνους για υιοθεσία!
Λίγους μήνες μετά, το κάλεσμά τους αυτό αποδείχτηκε άκρως επιτυχημένο!

Το viral post αναφέρει: «Η πρότασή μας παραμένει ανοιχτή επ’αόριστον! Μην ‘ρίχνετε’ τα μωρά σας! Θα τα υιοθετήσουμε εμείς! Σας παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας αν σκέφτεστε την υιοθεσία ως ενδεχόμενο! Υιοθετούμε παιδιά από οποιαδήποτε πολιτεία. Σας παρακαλούμε, μην διστάσετε να μας καλέσετε!» Το post δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019 και μέχρι στιγμές έχει λάβει 24 χιλιάδες likes και έχει κοινοποιηθεί 87 χιλιάδες φορές.

Το ακόμα εντυπωσιακότερο είναι, όμως, ότι έπειτα από 9 μήνες το ζευγάρι έλαβε τα πρώτα ευχάριστα νέα!

Η Sarah Maria δημοσίευσε μια νέα ανάρτηση στη σελίδα της στο Facebook, στην οποία γράφει: «Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν να βοηθήσουν αυτές τις νέες γυναίκες. Αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουμε άλλα μηνύματα και οι γυναίκες που επικοινώνησαν μαζί μας έχουν αναφερθεί σε Κέντρα Υποστήριξης ή υπηρεσίες υιοθεσίας. Ευχαριστούμε! Δεκάδες μέλλουσες μαμάδες επικοινώνησαν μαζί μας, οι οποίες σκεφτόντουσαν ή προγραμμάτιζαν εκτρώσεις. Πολλές από αυτές πλέον σκέφτονται να ...

Όταν έρθουν τα πολύ δύσκολα…


Σχετική εικόνα
Γράφει ο Επίσκοπος Σουρόζ Anthony Bloom: Πριν λίγα χρόνια μια νέα κοπέλα που έπασχε από ανίατη ασθένεια έγραφε:
«Πόσο ευγνώμων είμαι στο Θεό για την αρρώστια μου. Καθώς αδυνατίζει το σώμα μου, το νιώθω να γίνεται όλο και πιο διάφανο στις ενέργειες του Θεού».
Της απάντησα:
«Να ευχαριστείς το Θεό γι’ αυτό που σου έχει δώσει, αλλά μην περιμένεις να κρατήσει αυτή η κατάσταση. Θα έρθει η ώρα που αυτό το αδυνάτισμα του κορμιού σου θα πάψει να σε κάνει να αισθάνεσαι πνευματική. Και τότε θα πρέπει να εξαρτάσαι από τη Χάρη και μόνο».
Λίγους μήνες αργότερα μου ξανάγραψε:
«Έχω τόσο εξασθενήσει, που δεν έχω πια τη δύναμη να τρέξω να ακουμπήσω στο Θεό. Το μόνο που μου μένει είναι να σιωπώ, να παραδίδω τον εαυτό μου ελπίζοντας ότι ...

Μια διδακτική ιστορία για την χρήση του Μεγάλου Αγιασμού που συνέβη σε μια εκκλησία στην Ρωσία


Αποτέλεσμα εικόνας για μεγαλοσ αγιασμοσ
~ Ένας ιερέας μετά την ακολουθία του Αγιασμού την ημέρα των Θεοφανείων, μοίραζε τον Μεγάλο Αγιασμό γεμίζοντας τα μπουκάλια των ενοριτών.
Μία κυρία τον πλησιάζει και του δίνει ένα όμορφο μπουκάλι. Μόλις ο ιερέας έβαλε μέσα αγιασμό, το μπουκάλι αμέσως έσπασε και έγινε θρύψαλα.
Σαστισμένος ο ιερέας ρώτησε:
-Κυρία μου τι συμβαίνει με αυτό το μπουκάλι; Τι είχε προηγουμένως μέσα;
Εκείνη κατέβασε ντροπιασμένη το κεφάλι της και...

Ο Ιαμβικός κανών των Φώτων σε ελεύθερη απόδοση


Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ
Ὁ Ἰαμβικὸς Κανὼν τῶν Φώτων
σὲ ἐλεύθερη ἀπόδοση ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ.
Εὐσέβιο Βίττη

Ἦχος β᾽ ᾨδὴ α΄
Ὁ Εἱρμὸς
«Στείβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον,
Ἤπειρον αὖθις, Ἰσραὴλ δεδειγμένον.
Μέλας δὲ πόντος, τριστάτας Αἰγυπτίων,
Ἔκρυψεν ἄρδην, ὑδατόστρωτος τάφος,
Ῥώμῃ κραταιᾷ, δεξιᾶς τοῦ Δεσπότου.»
Βαδίζει τὴν κυματισμένη θάλασσα ὁ Ἰσραήλ, ποὺ γιὰ χάρη του ξανάγινε στεριά! Καὶ ἡ μαύρη θάλασσα ...στὰ  σπλάχνα της τοὺς Αἰγυπτίους ἄρχοντες, θάβοντάς τους ἔτσι σὲ νερόστρωτο τάφο. Καὶ αὐτὸ ἔγινε μὲ τὴν παντοδύναμη δεξιὰ τοῦ Κυρίου.

Ὄρθρου φανέντος τοῖς βροτοῖς σελασφόρου,
Νῦν ἐξ ἐρήμου, πρὸς ῥοὰς Ἰορδάνου
Ἄναξ ὑπέσχες, ἡλίου σὸν αὐχένα,

Χώρου ζοφώδους, τὸν Γενάρχην ἁρπάσαι,
Ῥύπου τε παντός, ἐκκαθᾶραι τὴν κτίσιν.

Ὅταν πρόβαλε ὁ σὰν λαμπρὴ Αὐγὴ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἀπὸ τὴν ἔρημο στὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη, Ἐσύ, Βασιλιὰ Χριστέ, ἔκλινες τὸν αὐχένα σου, ἂν καὶ εἶσαι ὁ ὑπέρλαμπρος πνευματικὸς Ἤλιος. Καὶ τὸ ἔκανες αὐτό, γιὰ νὰ ἁρπάξης ἀπὸ τὸν κατασκότεινο ἅδη τὸν ἀρχηγὸ τοῦ ἀνθρώπινου γένους, τὸν Ἀδάμ, καὶ νὰ καθαρίσης ὅλη τὴν κτίση ἀπὸ κάθε ρύπο.

Ἄναρχε ῥείθροις, συνταφέντα σοι Λόγε,
Νέον περαίνεις, τὸν φθαρέντα τῇ πλάνῃ ,
Ταύτην ἀφράστως, πατρόθεν δεδεγμένος,
Ὄπα κρατίστην• Οὗτος ἠγαπημένος,
Ἴσος τέ μοι Παῖς, χρηματίζει τὴν φύσιν.

Κύριε, Ἐσύ, ποὺ δὲν ἔχεις ἀρχὴ ὡς ἄναρχος, τὸν ἄνθρωπο, ποὺ μαζί σου θάφτηκε στὰ νερά, τὸν κάνεις καινούργιο, γιατὶ εἶχε φθαρεῖ ἀπὸ τὴ διαβολικὴ πλάνη. Ἄκουσες ἐτούτη τὴ δυνατὴ Πατρικὴ φωνή. Αὐτός, ποὺ βαφτίζεται στὰ νερά, εἶναι ὁ ἀγαπημένος μου Υἱός, ἴσος μὲ ἐμένα ὡς πρὸς τὴ φύση του, Θεός.

***

Ύμνοι Θεοφανείων Βατοπαιδίου


Eίναι παρατηρημένο ότι μόνο ο Ορθόδοξος Αγιασμός διατηρείται χωρίς να χαλάει

«Είναι γνωστό ότι ο Αγιασμός έχει πολύ ισχυρή και σταθερή δομή. Αυτό το νερό μπορεί να μεταβιβάσει τις ιδιότητές του. Πάρτε μόνο 10 γραμμάρια και αραιώστε τα σε 60 λίτρα κοινό νερό και όλο πλέον θα έχει τις ιδιότητες του αγιασμού»!
Πρέπει να τονισθεί ότι η εμπειρία μας είναι μόνο στο υλικό πεδίο. Δεν μπορούμε να πειραματισθούμε με την ίδια την ψυχή, και βέβαια είναι αδύνατο να κατανοήσομε πως δρα ο Θεός με τις άκτιστες ενέργειές Του μέσα από τα αληθινά Μυστήρια, που τελούνται αποκλειστικά μέσα στην Εκκλησία. Και είναι παρατηρημένο ότι μόνο ο Ορθόδοξος Αγιασμός διατηρείται χωρίς να χαλάει.
Στα άλλα δόγματα και θρησκείες υπάρχουν μόνο τύποι και σκιές της αλήθειας, από πλυσίματα και βουτήγματα στο νερό που είναι ανωφελή πνευματικά. Γι’ αυτό και «ο Χριστός έδειξε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε βουτήγματα στο νερό και έθιμα ανωφελή, και εντολές ανθρώπων και διδασκαλίες»… καθώς λέει ο άγιος Επιφάνιος της Κύπρου.
Αν και μόνο οι πιστοί (Ορθόδοξοι Χριστιανοί) μπορούν μυστηριακά να ωφεληθούν πνευματικά, στο φυσικό πεδίο των ανθρώπινων συναισθημάτων όλοι μπορούν να αλληλεπιδράσουν, και...

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ!


News
Μόσχα, 17 Μαρτίου 2006, 14:40, ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.
Το σημείο του Σταυρού και της Ορθόδοξης (Χριστιανικής) προσευχής είναι
ικανά να σκοτώσουν μικρόβια, και να μεταβάλουν της οπτικές ιδιότητες του
νερού. Μία μελέτη.
Επιστήμονες έχουν αποδείξει πειραματικά τις θαυματουργικές ιδιότητες του σημείου του
Σταυρού και της προσευχής.
«Είναι διαπιστωμένο ότι η παλιά συνήθεια να γίνεται το σημείο του Σταυρού πάνω από το
φαγητό και το ποτό πριν το γεύμα, έχει ένα προφανές μυστικό νόημα. Πίσω από αυτό παραμένει
η πρακτική χρησιμότητα:
Η τροφή κυριολεκτικά καθαρίζεται μέσα σε μια στιγμή. Αυτό είναι ένα μεγάλο
θαύμα, που κυριολεκτικά ...