Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως: Λόγος εις την Γέννησιν του Χριστού (Ηλίας Μηνιάτης, Επίσκοπος Κερνίκης και Καλαβρύτων) (Ματθ. α΄ 1-25)

 

Τό μέγα μυστήριον τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας, καθὼς εἶναι τὸ ὑψηλότερον, τὸ εὐγενέστερον καὶ τελειότερον ἔργον τῆς δημιουργικῆς θείας σοφίας καὶ δυνάμεως, ἔτσι, πρῶτον ἀπό κάθε ἄλλο ἐπρομελετήθη καί ἐπρογνωρίσθη ἀπό τόν παντέφορον νοῦν τοῦ Θεοῦ. Πρίν νά προορίσῃ ὁ Θεός τήν πλάσιν ἤ τῶν Ἀγγέλων ἤ τῶν ἀνθρώπων ἤ τινος ἄλλου κτίσματος, προώρισεν εἰς τήν ἀΐδιὸν Του βουλήν τήν σάρκωσιν τοῦ Θείου Λόγου. Ὅθεν ἡ σάρκωσις τοῦ Θείου Λόγου, εἰς τάς θείας Γραφάς λέγεται «ἀρχή τῶν ὁδῶν Κυρίου» καί αὐτός ὁ σαρκωθείς Θεῖος Λόγος «πρωτότοκος πάσης κτίσεως».

Αὐτή ἡ ἐνυπόστατος σοφία τοῦ Θεοῦ λέγει περί ἑαυτῆς, εἰς τό η´ τῶν Παροιµιῶν. «Κύριος ἔκτισέ µε ἀρχήν ὁδῶν αὐτοῦ, πρό τοῦ αἰῶνος ἐθεµελίωσέ µε». Καί ὁ µακάριος Παῦλος εἰς τό πρῶτον τῆς πρός Κολασσαεῖς, ὁµιλῶν περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, λέγει· «ὅς ἐστιν εἰκών τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως»· τά ὁποῖα ἐξηγοῦσι οἱ ἱεροί Διδάσκαλοι, πῶς ἐννοοῦνται διά τόν Ἰησοῦν Χριστόν, ὄχι κατά τήν θεότητα, διατί ὡσάν Θεός ὄντας ὁµοούσιος καί συναΐδιος µέ τόν Πατέρα οὔτε ἐκτίσθη ἀπό τόν Θεόν οὔτε εἶναι τό πρῶτον τῶν κτισµάτων καθώς ἐβλασφήµει ὁ Ἄρειος, ἀλλά κατά τήν ἀνθρωπότητα (ἀνθρωπίνην φύσιν), τήν ὁποίαν, πρὶν ἀπὸ κάθε πρᾶγμα, ἐπροεῖδεν ὁ Θεός ἀρχήν τῶν θείων του ἀϊδίων ὁρισµῶν, πρῶτον πάντων τῶν ποιηµάτων…

Ἔτσι ἐξηγοῦν ὁ Μ. Ἀθανάσιος, εἰς τὸν γ´ καί δ´ λόγον κατά Ἀρειανῶν, ὁ Ἀλεξανδρείας Κύριλλος, ὁ θεῖος Αὐγουστῖνος περί Τριάδος, καὶ πρεπόντως ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία προωρίσθη ἀπὸ τὸν Θεὸν, πρωτύτερον ἀπὸ ὅλα τὰ ἔργα, διατὶ λέγουσιν οἱ ἱεροὶ θεολόγοι πὼς περισσότερον ἀπὸ ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἔνσαρκος Οἰκονομία ἀποδίδει μεγαλυτέραν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὁμοῦ, ὅλοι οἱ ἄγγελοι ὁμοῦ, δὲν φθάνουσι νὰ ἀποδώσωσι τόσην δόξαν εἰς τὸν Θεόν, ὅσην ἀποδίδει μόνος ὁ Θεάνθρωπος Λόγος, ὅστις διὰ τοῦτο ὁμιλῶν μὲ τὸν ἄναρχόν Του Πατέρα, λέγει «ἐγὼ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς»…

Ὁ παλαιὸς Ἀδὰμ ἔδωκε τὸν θάνατον εἰς ὅλους τοὺς ζῶντας, ὁ νέος ἔρχεται νὰ δώσῃ τὴν ζωὴν εἰς ὅλους τοὺς νεκρούς. Ἐκεῖνος πατὴρ τῆς φυσικῆς γενέσεως, οὗτος πατὴρ τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως· τότε ἐπλάσθη ὁ ἄνθρωπος καὶ ἔγινε κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ, τώρα σαρκοῦται ὁ Θεὸς καὶ γίνεται καθ’ ὁμοίωμα καὶ μορφὴν ἀνθρώπου. Ἀλλά, τότε μέν, ἔλαβε τὴν κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ μόνον κατὰ μετοχὴν καὶ χάριν, τώρα ὁ Θεὸς λαμβάνει μορφὴν καὶ ὁμοίωμα ἀνθρώπου κατ’ οὐσίαν καὶ καθ’ ὑπόστασιν. Ἐπειδὴ ἡ ἁμαρτία ἐξάλειψεν εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ κατ’ εἰκόνα, ἔπρεπε μὲ τὸν ἄνθρωπον νὰ ἑνωθῇ ὁ Υἱὸς, ὁποῦ εἶναι εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, καθὼς λέγει ὁ Μ. Ἀθανάσιος (λόγος περὶ Ἐνανθρωπήσεως) καὶ ὁ Παῦλος, διὰ νὰ ξανατυπώσῃ τὸ ἀρχαῖον κάλλος τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ. Ἔπρεπε ὁ Υἱὸς ὁποῦ εἶναι ὁ Λόγος, νὰ ἑνωθῆ μὲ τὸν ἄνθρωπον, διὰ νὰ λύσῃ τὴν ἀλογίαν, εἰς τὴν ὁποίαν...

Άγιος Πορφύριος: Όταν γίνεται ένα κακό γύρω σου και δεν διαμαρτύρεσαι είσαι συνένοχος

 Κάποτε μου είχε πει ο Πατήρ Πορφύριος που τον είχα πνευματικό μου ότι όταν βλέπεις και γίνεται ένα κακό γύρω σου, γενικά, και δεν διαμαρτύρεσαι, είσαι συνένοχη. Και μάλιστα, μου το είχε πει σε κάποιο θέμα που είχε δημιουργηθεί στην Υπηρεσία, που κι εγώ φοβόμουν.

Κάποιος πρωθυπουργός παλιά, μόλις ανέβηκε κατήργησε την αργία του Αγίου Πνεύματος. Από τη θέση μου πήρα όλα τα υποκαταστήματα που είχε το Ταμείο Εμπόρων στην επαρχία, Πρέβεζα, Θεσσαλονίκη όλα, και...

Δυο χαρακτηριστικά περιστατικά από τον βίο του Αγίου Δανιήλ του Στυλίτη (11 Δεκεμβρίου)
 Όσιος Δανιήλ ο Στυλίτης – Εορτάζει στις 11 Δεκεμβρίου

Η γυναίκα πειρασμός

Κατόπιν ανέβηκε στο Στύλο του Γελανίου, που ήτο ψηλότερος και έκανε ζωή αυστηρότερη και θαυμαστότερη. Μα ο δαίμονας, βλέποντας το μεγαλείο του τον εφθόνησεν ώστε του έπλεξεν και άλλες παγίδες. Παρεκίνησε τους αιρετικούς, που ήσαν στο Βυζάντιο, να του δώσουν ενόχλησι και να τον πειράξουν. Βρήκαν, λοιπόν, εκείνοι μια γυναίκα, που ήταν άσεμνη και ξεδιάντροπη. Λεγόταν Βασιανή και καταγόταν από την Ασία.

Την κατάφεραν εξαγοράζοντάς την με πολλά χρήματα να δοκιμάση αν μπορέση να μολύνη τον Όσιον ή κανένα από τους μαθητάς του, ώστε να ξεσπάση σάλος και να δημιουργηθή σκάνδαλο. Έφυγεν, λοιπόν, η αδιάντροπη εκείνη γυναίκα, ντυμένη με ωραία φορέματα και κοσμήματα πολύτιμα και πήγε κοντά στο στύλο του Οσίου. Εγκαταστάθηκε σ’ ένα χωράφι, ότι δήθεν έπασχε από ασθένεια. Με διάφορα δέ σχήματα, και πονηριές, όπως ήταν επιτήδεια στην πορνεία, άρχισε η βρωμερή τις προσπάθειές της για να αιχμαλωτίση την καθαρή ψυχή του Οσίου. Μάταιος ο αμαρτωλός κόπος της όμως. Δεν μπόρεσε παρ’ όλες τις προσπάθειες, να νικήση ούτε τον Όσιον, ούτε κανέναν από τους μαθητάς του.

Επέστρεψε, λοιπόν, άπρακτος. Ήθελε, όμως, να πάρη τα χρήματα που της είχαν υποσχεθή. Και αυτό δεν ήταν εύκολο, αφού τίποτε δεν είχε επιτύχει. Για να τα κερδήσει όμως είπε ψέμματα, ότι δήθεν...

Διηγήθηκε ο Γέροντας Εφραίμ

 Διηγήθηκε ο Γέροντας:

Ήταν ένας παππούλης βαριά άρρωστος. Ήταν ανεξομολόγητος εντελώς στη ζωή του.
Μια μέρα ήρθε ο γιός του και με παρακάλεσε:
- Πάτερ, μπορείτε να έρθετε στο σπίτι μας, για τον άρρωστο πατέρα μου; Δεν θέλει να εξομολογηθεί!
- Θα έρθω του είπα και ό,τι ο Θεός ευδοκήσει.
Στο σπίτι λέει ο γιός στον πατέρα του:
- Πατέρα έφερα τον εξομολόγο! Να εξομολογηθείς πατέρα, γέρασες πιά!
- Όχι παιδί μου, του απάντησε εκείνος, δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, Είμαι καθαρός! Είμαι καλός άνθρωπος!
Τότε πήρα το λόγο και είπα στον γέρο:
- Παππούλη εντάξει, μια ευχή μόνο να...

ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ: Πως θα φτιάξετε το ψωμί του Χριστού (Συνταγή από Άγιον Όρος) Το χριστόψωμο είναι το ψωμί που φτιάχνουν οι πιστοί με ιδιαίτερη φροντίδα και υπομονή, τις παραμονές των Χριστουγέννων. Είναι το ψωμί για το γιορτινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και θεωρείται ευλογημένο, αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογένειάς του.

Υλικά:

-500 γρ. αλεύρι κίτρινο

-250 γρ. αλεύρι άσπρο

-1 φακελάκι ξηρή μαγιά

-1 κοφτή κουταλιά της σούπας αλάτι

-½ φλυτζάνι ελαιόλαδο

-1 φλυτζάνι σταφίδα μαύρη

-½ φλυτζάνι αμυγδαλόψιχα

-1 φλυτζάνι καρυδόψιχα

-1 κουταλάκι κανέλα

-1 κουταλάκι γαρύφαλλο

-½ κουταλάκι κάρδαμο

-Σουσάμι

Εκτέλεση:

Μέσα σε λεκάνη για ζύμωμα, κοσκινίζουμε τα αλεύρια και...

Συνεχιστής αγιότητος, Ο Μητροπολίτης Σιατίστης Αντώνιος († 17 Δεκεμβρίου 2005)
 Συνεχιστής αγιότητος, Ο Μητροπολίτης Σιατίστης Αντώνιος – Κοιμήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2005

«Εμοί το ζην Χριστός και το αποθανείν κέρδος» (Φιλιπ. α΄ 21) έλεγε ο ουρανοπολίτης Επίσκοπος, ο αναπαυόμενος στους κόλπους του Αβραάμ, ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος· ο Επίσκοπος που ζούσε για τον Χριστό και έσπευδε να τον συναντήσει, όπως ο νοσταλγός απόδημος σπεύδει να επιστρέψει στην πατρίδα, για να συναντήσει τους δικούς του ανθρώπους.

Δεν έχουμε καλύτερο παράδειγμα σύχρονης αγιότητος από τον ταπεινό και αφιλοχρήματο, τον ακτήμονα, νηστευτή, προσευχόμενο π. Αντώνιο.

Σήμερα που ο κόσμος έχει ανάγκη από βιωματική πίστη, αφού έχει βαρεθεί τα πολλά λόγια, ο Επίσκοπος Αντώνιος προβάλλεται ως πρότυπο, γιατί πραγματικά είχε βρεί «την πράξιν εις θεωρίας επίβασιν». Ήταν αυτό που έλεγε. Ήλθε για να διακονήσει και όχι να διακονηθεί, αφού άλλωστε και στην Επισκοπή έμενε μόνος, δεν δεχόταν βοήθεια ούτε στην καθαριότητα, την οποία επιμελούνταν ο ίδιος, ούτε στην απλή μαγειρική, όταν δεν ...

Θα κλάψωμε ...γιατί δεν εχουμε αγάπη

 Συναρπαστικές Αγιορείτικες διηγήσειςΈλεγε γέρων:
"Θα κλάψωμε ...γιατί δεν εχουμε αγάπη.
Τόσα χρήματα...Αχ… Δώσε κι σ' ένα πτωχόν να κάνης ένα σπιτάκι στον ουρανό".

Δεύτερος Παύλος ο απλούς ανεδείχθη ο γέρων Γεδεών ο Λαυριώτης.
Όταν έβλεπε αεροπλάνο προσηύχετο.
"Τι κάνεις εκεί, π.Γεδεών;"
"Να, τραβάω κομποσχοίνι, απαντούσε μα απλότητα, να μην πέφτουν τα αεροπλάνα. Να φθάσουν οι άνθρωποι εις τον προορισμόν των σώοι και αβλαβείς.

Ένας άλλος ελεήμων ψαράς υπήρξαν ο Σωφρόνιος Αγιαννανίτης, ο οποίος ησκήτευε κάτω από τα Βουλευτήρια εις ξεροκαλυβην, ονόματι' Λαβιάρικα". Είχε πάει την πρώτην φοράν εις την Ι. Μονήν Λαύρας δια να καρή μοναχός, αλλά επέστρεψεν άπρακτος. Οι δαίμονες τότε του...

17 Δεκεμβρίου - Ο Άγιος Διονύσιος ο Νέος


Ανοικτό για προσκύνηση το Προσκυνητάρι του Αγίου Παντελεήμoνoς

 Ανοικτό για προσκύνηση και ευλογία των πιστών το Προσκυνητάρι του Αγίου Ενδόξου  


Μεγαλομάρτυρος και  Ιαματικού Παντελεήμονος   στο ομώνυμο Ιερό Μετόχιο Κοκκιναρά 

Πεντέλης - Aττικής από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου.

Το Στεγασμένο Προσκυνητάρι βρίσκεται εκτός και αριστερά της κεντρικής - εξωτερικής

Πύλης του Ιερού Μετοχίου. 

Οι πιστοί μπορούν να προσευχηθούν στον Άγιο, να ανάψουν κεριά για ζώντες

και κεκοιμημένους αδελφούς και να αφήσουν ονόματα για μνημόνευση.

Στο Ιερόν Μετόχιον  αποθησαυρίζοναι  Ιερά Λείψανα Αγίων από όλο τον κόσμο,

 η Θαυματουργή Ιερά Εικόνα της  Οσίας  Ματρώνας της αόμματης εκ Ρωσίας 

καθώς και η Μυροβλύζουσα  Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου του Μεγαλομάρτυρος 

και Θαυματουργού.

Πλησίον του Καθολικού βρίσκεται ο τάφος του Γέροντα Σίμωνα Αρβανίτη

( 1901-1988 ) κτήτορα του Ιερού Μετοχίου, και στο Κοιμητήριο αναπαύεται

ο υποτακτικός και πρώτος βιογράφος του, Μοναχός Ζωσιμάς.

Σκηνές από την  βραβευμένη ταινία " Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής 2020 "

( ELDER JOSEPH THE HESYCHAST 2020 ), παραγωγής της Ιεράς Μεγίστης

 Μονής  Βατοπαιδίου - Αγίου Όρους,  με τον...

"Eμποδίζοντας τοὺς πιστοὺς νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία, ἐμποδίζουν τὸν δρόμο πρὸς τὸ θαῦμα, τὸ ὑπέρλογο, πρὸς τὸν ἀκένωτο θησαυρὸ τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, ἀφήνοντας ὡς μόνη ἐπιλογὴ τὸ ἀδιέξοδο τῆς ἀπελπισίας"
 Μᾶς συμφέρει νὰ ἀρκεστοῦμε στὴν ἐπιστημονικὴ λογική;

 Παῦλος μοναχός, Βιολόγος, MD Μοριακῆς Βιολογίας καὶ Βιοϊατρικῆς - Βουλευτήρια Ἁγίου Ὄρους. 

   Τί παράξενο, σὲ λίγες μέρες θὰ γιορτάσουμε τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἕνα θαῦμα ποὺ ὑπερβαίνει τὶς ἰατροβιολογικὲς ἐπιστῆμες καὶ κυρίως τὴν Γενετική, μὲ ἐπιστημονικοὺς παρεμβατισμούς, περιορισμοὺς καὶ ἀποκλεισμοὺς ἱστορικὰ πρωτοφανεῖς. Σὰν νὰ μεταλλάχθηκε ἡ ἐπιστήμη σὲ ἀπιστήμη. Θὰ πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε τελικά, μᾶς συμφέρει νὰ περιοριστοῦμε καὶ νὰ ἀρκεστοῦμε στὴν ἐπιστημονικὴ λογική; Κάποτε μοῦ τέθηκε αὐτὸ τὸ ἐρώτημα. Ἄν, ὡς ἐπιστήμονας, εἶχα ἀπαντήσει ὅτι ἀρκοῦμαι δὲν θά ΄μουν τώρα ζωντανὸς νὰ γράφω αὐτὸ τὸ κείμενο.

   Πρὶν ἔντεκα χρόνια ἔκανα τὸ διδακτορικό μου σὲ πεδίο βιοεπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος. Μελετοῦσα δομὲς στὸ κυτταρικὸ τοίχωμα κάποιων μικροβίων πού, παράξενο, στὸ μικροσκόπιο εἶχαν σχῆμα κομποσχοινιοῦ. Δὲν τὸ εἶχα καταλάβει τότε. Δὲν ἤμουν κοντὰ στὴν Ἐκκλησία. Πίστευα στὸν Θεό. Εἶχα φτιάξει ὅμως τὴν δική μου, δῆθεν ψαγμένη, κοσμοθεωρία, τὸ δικό μου «εὐαγγέλιο». Ἐρευνητικὰ πήγαινα καλά. Εἶχα ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο ἔτος ἀρκετὰ πειραματικὰ δεδομένα γιὰ τὴν πολυπόθητη πρώτη δημοσίευση.

   Ἦταν μεγάλη τεσσαρακοστὴ ὅταν ἄρχισα νὰ ἔχω ἐνοχλήσεις στὴν μέση, οἱ ὁποῖες ἐπιδεινώθηκαν παρὰ τὰ ἀντιφλεγμονώδη ποὺ πήρα. Στὸν ὕπνο ἔβλεπα ἐφιάλτες ὅτι πεθαίνω. Ἀποφάσισα νὰ πάω στὰ ἐφημερεύοντα γιὰ περαιτέρω ἔλεγχο. Ἕνας ὑπέρηχος ἄνω κάτω κοιλίας ἦταν ἀρκετὸς γιὰ νὰ γίνει ἄμεση εἰσαγωγή. Μοῦ εἶπαν γιὰ μιὰ μεγάλη κύστη στὸν ἀριστερὸ νεφρό. Ἐπὶ εἴκοσι μέρες ἔκανα παρακεντήσεις, ἐξετάσεις γιὰ νὰ βγεῖ διάγνωση. Οἱ γιατροὶ πάντα σκυθρωποί, ὀλιγομίλητοι. Ἤξεραν, ἀλλὰ δὲν μοῦ ἔλεγαν.

   Κάποια στιγμὴ ἐκνευρίστηκα καὶ πήγα στὸν διευθυντὴ τῆς κλινικῆς καὶ τὸν ρώτησα τί σχέση ἔχει ἡ ἀξονικὴ στὸν θώρακα καὶ τὸ κεφάλι μὲ τὸν νεφρό. Στρίβοντας τσιγάρο μοῦ ἀπάντησε κοφτά: «Ἔχεις καρκίνο. Ἔχεις ἕνα τεράστιο ὄγκο στὸν νεφρὸ μὲ μεταστάσεις στοὺς πνεύμονες καὶ τὴν σπονδυλικὴ στήλη». Πάγωσα...

   Πίσω μου, ἡ μάνα μου καὶ ὁ ἀδερφός μου ἄρχισαν τοὺς λυγμούς. Ἐσωτερικὰ ὅλος ὁ κόσμος μου γκρεμιζόταν. Ὄνειρα, ἀγωνίες, στόχοι, σχέσεις, καθημερινότητες, κοσμοθεωρίες. Ὅλα σκόνη. Κι ὅμως, κάτι μᾶλλον Κάποιος μὲ κράταγε ὄρθιο. Μιὰ ἐσωτερικὴ φωνὴ ποὺ μοῦ ἔλεγε: Μὴν ἀνησυχεῖς, Ἐγὼ εἶμαι ἐδῶ.

   Ἔφυγα ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ γιατροῦ τρομαγμένος, ἀλλὰ παραδόξως μὲ μιὰ διαύγεια, μὲ ἕνα ἐσωτερικὸ ξεκαθάρισμα. Ἕνα νέο νόημα σκόρπισε τὴν ὁμίχλη ποὺ σκέπαζε τὸν νοῦ μου. Δὲν μὲ ἔνοιαζε τόσο ποὺ θὰ πέθαινα νωρίς. Εἶχα ζήσει ἔντονα τὴν ζωή μου. Μὲ φόβιζε ἡ συναίσθηση ὅτι ἔχασκε ἀπὸ κάτω μου ὀρθάνοιχτο τὸ στόμα τοῦ βύθιου δράκοντα νὰ καταπιεῖ τὴν ψυχή μου καὶ νὰ τὴν στείλει στὴν αἰώνια κόλαση. Ἤθελα νὰ ἐξομολογηθῶ, σὰν τὸν ἄσωτο υἱὸ νὰ γυρίσω πίσω σὲ ἕνα πνευματικὸ ξεκίνημα ποὺ εἶχα ἐγκαταλείψει ἐδῶ καὶ χρόνια. Δὲν θὰ προλάβαινα νὰ φτάσω στὸ σπίτι τοῦ Πατέρα, ἀλλὰ ἴσως μὲ ἔβρισκε στὸν σωστὸ προσανατολισμό, στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.

   Τὰ πάντα μοῦ ἔδειχναν τὸ θάνατο. Οἱ γιατροὶ καὶ κυρίως τὸ ἴδιο τὸ γνωστικό μου ὑπόβαθρο. Εἶχα ὅμως μιὰ φλογερὴ πίστη ὅτι....

«Θέλετε να μάθετε ότι χωρίς μετάνοια είναι αδύνατον να σωθούμε;» Άγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος
 ΠΑΤΕΡΩΝ ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Αγίου Συμεών Νέου Θεολόγου
Περί Μετανοίας και περί εξορίας Αδάμ - Αποσπάσματα

«Αδελφοί και πατέρες. Είναι καλόν πράγμα η μετάνοια και η ωφέλεια που προέρχεται από αυτήν. Αυτό γνωρίζοντας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, ο οποίος όλα τα γνωρίζει εκ των προτέρων, είπε: «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών». Θέλετε δε να μάθετε ότι χωρίς μετάνοια, και μάλιστα μετάνοιαν από το βάθος της ψυχής και τοιαύτην όπως ο Λόγος την ζητεί από εμάς, είναι αδύνατον να σωθούμε;

Ακούστε τον ίδιον τον Απόστολο που λέγει «πάσα αμαρτία εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει». Και πάλιν. «Παραστήναι δει ημάς έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ίνα απολήψεται έκαστος τα διά του σώματος προς ει έπραξε, είτε αγαθά είτε φαύλα». Ημπορεί λοιπόν πολλές φορές λαμβάνοντας κάποιος αφορμήν από αυτά να ειπή: «ευχαριστώ τον Θεόν, διότι δεν εμόλυνα κανένα μέλος του σώματός μου με κάποιαν πονηρά πράξη», και έχει δήθεν παρηγορία από αυτό, επειδή είναι ξένος από σωματικήν αμαρτία.
Αλλά αποκρίνεται ο Δεσπότης λέγοντας την παραβολήν περί των δέκα παρθένων, και δεικνύει σε όλους μας και μας βεβαιώνει ότι καθόλου δεν ωφελούμεθα από την καθαρότητα του σώματος, εάν δεν συνυπάρχουν σ' εμάς και οι υπόλοιπες αρετές. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο ίδιος πάλιν ο Παύλος μαζί με τον Δεσπότην φωνάζει: «Ειρήνην διώκετε μετά πάντων και τoν αγιασμόν, ου χωρίς ουδείς όψεται τoν Κύριον».
Γιατί όμως είπε «διώκετε»;
Διότι δεν είναι δυνατόν σε μίαν ώρα να γίνωμε και να είμεθα άγιοι, αλλά πρέπει αρχίζοντας από τα μικρά, να φθάσωμε προοδευτικώς στον αγιασμόν και την καθαρότητα, και διότι ακόμη και χίλια χρόνια εάν ζήσωμε στην ζωήν αυτήν, ουδέποτε θα ημπορέσωμε να τα αποκτήσωμε αυτά σε τέλειον βαθμό, αλλά βάζοντας αρχήν καθημερινώς, οφείλουμε να αγωνιζώμεθα συνεχώς.
Αυτό εφανέρωσε πάλιν ο ίδιος λέγοντας, «Διώκω δε ει και καταλάβω (μήπως κατορθώσω δηλαδή) εφ' ω και κατελήφθην (εκείνο δηλαδή για το οποίον και ο Χριστός με έφερε κοντά του)». Διότι κάθε άνθρωπος που έχει αμαρτήσει, όπως εγώ ο κατακεκριμένος, και έκλεισε με τoν βόρβορο των ηδονών τις αισθήσεις της ψυχής του, ακόμη και αν όλην την περιουσία του την διεμοίρασε στους πτωχούς, και εγκατέλειψε όλην την δόξα και λαμπρότητα των αξιωμάτων και πολυτέλειαν οίκου και ίππων, ποιμνίων και δούλων, και αυτούς τους ίδίους του φίλους και τους συγγενείς του όλους, και ήλθε πτωχός και ακτήμων και έγινε μοναχός, παρ' όλα αυτά χρειάζεται τα δάκρυα της μετανοίας, ως αναγκαία για την ζωήν του. Και αυτό για να αποπλύνη τον βόρβορο των αμαρτημάτων του, και ακόμη περισσότερον εάν είναι καλυμμένος, όπως εγώ, με την αιθάλη και τον βόρβορο των πολλών του κακών, όχι μόνον στο πρόσωπο και στα χέρια, αλλά σε όλον γενικώς το σώμα του.

Πράγματι, δεν αρκεί για την κάθαρσιν της ψυχής μας η διανομή των υπαρχόντων, αδελφοί, εάν παραλλήλως δεν κλαύσωμε και δεν θρηνήσωμε από τα βάθη της ψυχής μας. Διότι νομίζω ότι εάν δεν καθαρίσω ο ίδιος τον εαυτόν μου με κάθε δυνατήν προσπάθεια και...

Τι είναι η Θεοεγκατάλειψη; – Ποιοι είναι οι τέσσερις τρόποι Θεοεγκατάλειψης Θεοεγκατάλειψη: Στο βίο και τη διδασκαλία του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου βλέπουμε τον άγιο να επανέρχεται επανειλημμένα στο θέμα της θεοεγκατάλειψης.

Ομιλεί εκ πείρας καθώς επί δεκαπενταετία έζησε αυτή την φοβερή δοκιμασία. Με το βίωμα του μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή, αυτή την Αγιογραφική και Πατερική διδασκαλία ιδιαίτερα απαραίτητη για τους αγωνιζομένους χριστιανούς.

Πολλοί χριστιανοί ξεκινούν με ενθουσιασμό την πνευματική ζωή της αναγεννήσεως. Όμως στην πορεία, όταν συστέλλεται η Θεία Χάρη και επέρχεται καταιγίδα πειρασμών και δοκιμασιών,, προσεύχονται, επικαλούνται το Θεό, χωρίς καμιά απάντηση. Απογοητεύονται, συγχύζονται, τα χάνουν. Η πίστη κλονίζεται. Οι αμφιβολίες περιτριγυρίζουν «ώσπερ μέλισσαι».

Αυτή η κατάσταση παρομοιάζεται με την πορεία του Ισραηλιτικού λαού στην έρημο. Είναι μια πορεία σε μια έρημο απαρηγόρητη «εν γη ερήμω και αβάτω και ανύδρω».

Το ίδιο βίωμα έχουν οι Μάρτυρες στους διωγμούς και οι Όσιοι στην άσκηση της ερήμου. Όλοι όμως συμφωνούν, ότι όταν λέμε Θεοεγκατάλειψη, δεν έχουμε πλήρη εγκατάλειψη του ανθρώπου από το Θεό. Απλώς ο Θεός μετά...

Αμαρτήματα θανάσιμα και συγγνωστά Δημήτριος Παναγόπουλος
 Πολλές φορές ακούμε να γίνεται λόγος, τόσο για θανάσιμα, όσο και για συγγνωστά αμαρτήματα, και είναι αλήθεια ότι λίγοι από εμάς γνωρίζουμε να κάνουμε την διάκριση αυτή.

Επειδή, λοιπόν, η διάκριση της αμαρτίας είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο, θα αναφέρουμε λίγα πράγματα για τα δύο αυτά αμαρτήματα, θανάσιμα και συγγνωστά, για να γνωρίζουμε πού βαδίζουμε. Διότι πολλοί από εμάς υποπίπτουμε σε θανάσιμα αμαρτήματα και λέμε, α, δεν είναι τίποτε αυτό! Και το αντίθετο, υποπίπτουμε σε συγγνωστά και νομίζουμε ότι έχουμε αμαρτήσει θανάσιμα και απελπιζόμαστε.

α) Για τα θανάσιμα.

Τα θανάσιμα αμαρτήματα, κατά τον Γεννάδιο Σχολάριο, τον Κορέσσιο και των Ιεροσολύμων Χρύσανθο, όπως αναφέρει ο άγιος Νικόδημος, είναι τα προαιρετικά εκείνα αμαρτήματα που προσβάλλουν την μεταξύ ημών και Θεού αγάπη, ή την αγάπη μεταξύ ημών, Θεού και πλησίον, και καθιστούν τους αμαρτάνοντες ενόχους αιωνίου Κολάσεως. Και η μεταξύ ημών και Θεού αγάπη προσβάλλεται, όταν π.χ. θα βλασφημήσουμε Αυτόν, ενώ η μεταξύ ημών, Θεού και πλησίον αγάπη προσβάλλεται, όταν π.χ. θα φονεύσουμε κάποιον.

Τα αμαρτήματα λοιπόν αυτά που λέγονται θανάσιμα είναι τα εξής: 1) η Υπερηφάνεια, 2) η Φιλαργυρία, 3) η Πορνεία, 4) ο Φθόνος, 5) η Γαστριμαργία, 6) ο Θυμός και 7) η Ακηδία (ή Αμέλεια). Από αυτά τα επτά βασικά αμαρτήματα πηγάζουν όλα τ’ άλλα. Το τι δε ακριβώς γεννά το καθένα από αυτά μάς το σημειώνει ο Γαβριήλ Φιλαδελφείας στην Ορθόδοξη Ομολογία του, όπως και ο Νικόλαος Βούλγαρης, που γράφουν τα εξής:

1) Από την Υπερηφάνεια πηγάζουν: κενοδοξία, καύχηση, οίηση, φιλοδοξία, ανυποταξία, καταγέλαση, υπόκριση, πείσμα κ.α.

2) Από τη Φιλαργυρία πηγάζουν: πλεονεξία, ανελεημοσύνη, σκληρότητα της καρδιάς, κλοπή, αρπαγή, ψεύδος, αδικία, δολιότητα, επιορκία, σιμωνία, ιεροσυλία, απιστία, ανειλικρίνεια κ.α.

3) Από την Πορνεία πηγάζουν: μοιχεία, αρσενοκοιτία, κτηνοβασία, αιμομιξία, παιδοφθορία, παρθενοφθορία, συγκυλισμός, αυνανισμός, τύφλωση του νου, αθεοφοβία κ.α.

4) Από τον Φθόνο πηγάζουν: επιβουλή, έχθρα, χαιρεκακία, φιλονεικία, καταλαλιά, απάτη, προδοσία, φόνος, αχαριστία, λύπη για τα καλά του φθονουμένου.

5) Από τη Γαστριμαργία πηγάζουν: λαιμαργία, μέθη, ασωτία, καρηβαρία (πονοκέφαλος), λαγνεία, ακηδία κ.α.

6) Από τον Θυμό πηγάζουν: βλασφημία, μίσος, μνησικακία, φιλονεικία, επιορκία, κατάρα, ύβρη, μάχη, διαπληκτισμός, φόνος κ.α.

7) Από την Ακηδία πηγάζουν: μικροψυχία, λύπη και...

«Σμύρνη, Πόλη, Αλεξάνδρεια, τη Μεσόγειο να φυλούν και στο Όρος οι Πατέρες ουρανό να ακουμπούν»

 

Σε ισχύ η νέα ΚΥΑ για τα μέτρα στους ναούς Σε ισχύ τέθηκαν από τις 6 σήμερα το πρωί τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σχετικά με τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς εκδόθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία λήγει στις 6 το πρωί της 7ης Ιανουαρίου 2021.

Καμία αναφορά για Χριστούγεννα και Φώτα

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως μέσα σε αυτή δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με τον εορτασμό των Χριστουγέννων και των Φώτων, σύμφωνα με τα όσα είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Όπως είχε αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «τις δύο αυτές ημέρες θα επιτρέπεται η παρουσία έως και 9 ατόμων σε όλες τις εκκλησίες και έως 25 ατόμων στους Μητροπολιτικούς Ναούς σε όλες τις περιοχές της χώρας» προσθέτοντας ότι την ευθύνη τήρησης των μέτρων θα...

Άρης Σερβετάλης: «Όπως υπάρχουν τα σουπερμάρκετ για την τροφή του σώματος, έτσι είναι και οι εκκλησίες για την πνευματική τροφή»
 Στην τελευταία ταινία της Γελένα Πόποβιτς «The man of God» («Ο άνθρωπος του Θεού»), ο γνωστός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Αγίου Νεκταρίου.

Στο ένθετο Secret της εφημερίδας «Παραπολιτικά» και στη Μαριάνθη Κουνιά, μίλησε ο Άρης Σερβετάλης, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πίστη του στονΘεό.

«Με το lockdown, μου έχει λείψει πολύ η εκκλησία. Γιατί όπως υπάρχουν τα σουπερμάρκετ για την τροφή του σώματος, έτσι είναι και οι εκκλησίες για την πνευματική τροφή. Και στις εκκλησίες δεν πας επειδή είσαι υγιής. Πας επειδή νοσείς πνευματικά. Θα έπρεπε να είναι ανοιχτές» τόνισε ο ίδιος.

Ενώ αναφερόμενος στο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, εξήγησε: «Είμαι πολύ επιφυλακτικός, επειδή ...

Αρχιμ. Παύλος Ντανάς: Ανοικτή Επιστολή πρός τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
 Ἀγρίνιο 01-12-2020

Ἀνοικτή Ἐπιστολή

Πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος

κ. Κυριάκον Μητσοτάκην

Μέγαρον Μαξίμου

Ἀθήνα

Κύριε  Πρωθυπουργέ,

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὡς ἁπλός κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐπιθυμῶ νά σᾶς  ἀναφέρω τά κάτωθι:

1.       Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ὁρκισθήκατε Πρωθυπουργός, δώσατε τήν εἰκόνα τοῦ πολιτικοῦ πού σέβεται τά ἱερά θέσμια τῆς Πατρίδος μας καί ὁρκισθήκατε μέ τήν παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου μέ θρησκευτικό ὅρκο. Ὡστόσο, οἱ πράξεις σας ἀπέδειξαν τήν ὑποκριτική σας συμπεριφορά ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία. Μοῦ θυμίζετε τά λόγια τοῦ Εὐριπίδη (Ἱππόλυτος): «Ἡ γλῶσσ’ ὁμώμοχ’ ἡ δέ φρήν ἀνώμοτος». «Ἡ γλώσσα μου ὁρκίστηκε, ἀλλά ὁ νοῦς μου δέν δεσμεύτηκε ἀπό τόν ὅρκο». καί τά λόγια τοῦ Γάλλου Προέδρου Charles de Gaulle: «Προκειμένου νά γίνει ἀφέντης ὁ πολιτικός, προσποιεῖται τόν ὑπηρέτη».

2.   Μέ ἰταμό τρόπο ἀκυρώσατε τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τίς ἡμέρες τῆς Μ. Σαρακοστῆς, τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα. Ποιός εἶστε ἐσεῖς πού διαγράφετε, μονομιάς, τά Κοσμοσωτήρια γεγονότα τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ; Δηλώνετε, ὅτι εἶστε ὀρθόδοξος χριστιανός καί μέ τίς ἀσεβεῖς ἀποφάσεις σας γίνεσθε διώκτης, βλάσφημος καί ὑβριστής τῶν θείων, τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων.

     Ἀλήθεια, μέ τί θράσος τολμήσατε νά λικνίζεστε μέ τήν Ἄλκηστη Πρωτοψάλτη ἐν μέσῳ καραντίνας, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀφαιρέσατε τίς πινακίδες καί ἐπιβάλλατε πρόστιμο, γιά ἄσκοπη μετακίνηση στόν ὁδηγό τοῦ ἀγροτικοῦ αὐτοκινήτου, πού περιέφερε τήν θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς στό Αἴγιο; Γιατί τόση μωρία; Γιατί τά μεγάφωνα ἀπό τά τζαμιά ἦταν ἀνοικτά ἐκεῖνες τίς ἡμέρες καί τά μεγάφωνα τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἦταν κλειστά; Γνωρίζετε, ὅτι τό τζαμί στό Βοτανικό εἶναι ἀνοικτό καί προσέρχονται οἱ μουσουλμάνοι γιά νά προσευχηθοῦν; Γιατί τέτοια ἐξαίρεση; Μόνον οἱ δαίμονες, οἱ ἄθεοι καί οἱ δαιμονισμένοι τρέμουν τήν ὑμνωδία τῆς Ἐκκλησίας μας.

3.   Οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι ἔλεγαν: «Τό δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ» (Μένανδρος). Ἐπιβάλλετε τώρα δεύτερη καραντίνα καί ὄχι «Lockdown», γιατί δέν εἴμαστε Ἄγγλοι, ἀλλά Ἕλληνες καί ἔτσι νεκρώσατε τήν Ἐκπαίδευση, αὐξήσατε τήν ἀνεργία, τήν φτώχεια, τήν πείνα. Ἐπί τοῦ προκειμένου θέματος, ὁ Βρετανικός Τύπος «The Guardian» γράφει: «Ἐν μέσῳ τῆς ἐπιδημίας τό χάσμα τῆς ἀνισότητας μεταξύ πλουσίων καί πτωχῶν ἔχει αὐξηθεῖ τρομακτικά». Καί ἐπιπλέον, ζοῦμε τήν ἔκρηξη τῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων καί αὐτοκτονιῶν γιά τά ὁποῖα ἑκουσίως δέν γίνεται καθόλου λόγος.

     Κυρίως, κλείσατε τούς ἱερούς Ναούς γιά νά μήν τελοῦνται οἱ ἱερές Ἀκολουθίες μέ ἀποκορύφωμα τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τή στιγμή πού ἔξω ἀπό τό Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν, περιμένοντας τήν ἀπόφαση γιά τή δίκη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἦταν συγκεντρωμένοι 25.000-30.000 ἄνθρωποι ἤ ὅταν στά λεωφορεῖα καί στά ἀεροπλάνα ὑπάρχει συνωστισμός. Μοῦ κατέθεσε συγγενικό μου πρόσωπο πού ἦρθε  ἀπό τή Γερμανία,  ὅτι τό ἀεροπλάνο  μέ τό ὁποῖο ταξίδευε εἶχε 200 ἐπιβάτες καί δέν εἶχε κανένα κάθισμα ἄδειο. Ἐκεῖ δέν ὑπάρχει κορωνοϊός; Ἐκεῖ, γιατί δέν τηρήθηκαν οἱ ἀποστάσεις;

     Εὐλαβεῖς κληρικοί, μᾶς εἶπαν, ὅτι ἔζησαν τραγικές στιγμές ὅταν κατά τή φρικτή ὥρα τῆς Θείας Εὐχαριστίας μπῆκαν ἀστυνομικοί, σάν σερίφηδες, ἀπειλώντας ὅτι θά ἐπιβάλλουν πρόστιμα στούς κληρικούς καί λαϊκούς πού μετεῖχαν στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη καί μάλιστα κάποιος ἀστυνομικός  πρόσθεσε - ἄν δέν τελείωνε ἡ Θεία Λειτουργία σέ 20΄ λεπτά!!!

     Ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχει πολεμική εἶναι πασιφανής, γιά νά μήν κοινωνοῦν οἱ χριστιανοί, μέ τήν πρόφαση, ὅτι στήν Θεία Κοινωνία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά κολλήσει τόν κορωνοϊό! Ἡ Θεία Κοινωνία, ὅμως, δέν εἶναι μιά ἁπλή τροφή. Εἶναι τό Θεῖο Αἷμα καί τό Θεῖο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας πού λαμπρύνει καί θεοποιεῖ τόν ἄνθρωπο. Κοινωνοῦμε εἰς «ἁγιασμόν καί φωτισμόν καί ρώμην καί ἴασιν καί ὑγείαν ψυχῆς τε καί σώματος», σύμφωνα μέ τήν Ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως. Ὅποιος, λοιπόν, φοβᾶται μήν κολλήσει κορωνοϊό - ἄπαγε τῆς βλασφημίας - ἄς μήν ἐκκλησιάζεται οὔτε βεβαίως καί νά κοινωνεῖ.

     Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἀναφέρει: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι λουτρό πνευματικό πού καθαρίζει ὄχι μόνο τό σωματικό ρύπο, ἀλλά κάθε ἀκαθαρσία τῆς ψυχῆς μέ πολλούς τρόπους τῆς μετανοίας. Δικαίως θά μποροῦσε κανείς νά ὀνομάσει τήν Ἐκκλησία μέ ὅλα τά ὀνόματα καί δικαστήριο καί ἰατρεῖο καί σχολεῖο πίστεως καί ἐκπαιδευτήριο ψυχῆς καί γυμναστήριο δρόμων πού ὁδηγοῦν στούς οὐρανούς» (ΕΠΕ 19,426). Καί συνεχίζει ὁ ἱερός Πατήρ: «Πρέπει νά βρισκόμαστε στήν Ἐκκλησία σάν νά εἴμαστε σέ ἕνα σπίτι, σάν νά εἴμαστε ἕνα σῶμα, ἀφοῦ καί τό Βάπτισμα εἶναι ἕνα καί ἡ Τράπεζα μία καί ἡ Πηγή μία καί ἡ Κτίσις μία καί ὁ Πατήρ Ἕνας» (ΕΠΕ 19, 488).

     Εἶναι λυπηρό τό γεγονός πού διαδραματίσθηκε τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ Θεία Λειτουργία ἔγινε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ καί  ὅταν βγῆκε ὁ ἱερέας στήν Ὡραία Πύλη προσκαλώντας τούς πιστούς νά μεταλάβουν «Μετά φόβου Θεοῦ πίστεως καί ἀγάπης», ἐκείνη τή στιγμή ἡ κάμερα ἔδειχνε ἄδεια καθίσματα. Ποῦ ἦταν ὁ πιστός λαός; Κανείς. Προσέξετε, ὅμως, ὅσοι διώκουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχουν οἰκτρό τέλος στή ζωή τους.

     Διαχρονικά εἶναι τά λόγια τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου, φιλοσόφου καί Μάρτυρος: «Ἄν δέν πιστεύεις στά λόγια, νά πιστεύεις στά πράγματα. Πόσοι τύραννοι θέλησαν νά νικήσουν τήν Ἐκκλησία, πόσα τηγάνια χρησιμοποιήθηκαν γι’ αὐτό τό σκοπό, πόσα καμίνια, πόσα δόντια ἀγρίων θηρίων, πόσα ἀκονισμένα ξίφη; Καί παρ΄ὅλα αὐτά δέν νίκησαν. Ποῦ εἶναι ὅσοι πολέμησαν τήν Ἐκκλησία; Δέν γίνεται πιά λόγος γι’ αὐτούς καί ἔχουν λησμονηθεῖ. Ποῦ εἶναι ὅμως ἡ Ἐκκλησία; Λάμπει περισσότερο καί ἀπό τόν ἥλιο» (ΒΕΠΕΣ 3, 205).

4.  Ἀποροῦμε, γιατί τόση μανία ἐναντίον τῶν κληρικῶν καί τῶν πιστῶν χριστιανῶν! Μᾶλλον καταδεικνύεται, ὅτι τούς χριστιανούς τούς θεωρεῖτε κακοποιούς. Ποτέ δέν ἔκλεισαν οἱ Ἐκκλησίες. Πέρασαν Τοῦρκοι, Βαυβαροί, Γερμανοί, Ἰταλοί καί ὅλοι σεβάστηκαν τήν Ἐκκλησία. Ἀκόμη καί ὁ Μωάμεθ μετά τήν πτώση τῆς Πόλης παραχώρησε προνόμια στόν Πατριάρχη Γεννάδιο. Ξεπεράσατε τή μοχθηρία καί τήν πολεμική ὅλων ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ Κιβωτός τῆς σωτηρίας τοῦ Ἔθνους καί ὁδηγήσατε εὐλαβεῖς κληρικούς, ὅπως καί τόν Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο στό Δικαστήριο.

     Καί ἰδού τό ἐρώτημα: Γιατί δέν συλλάβατε στίς 17 Νοεμβρίου τούς ἐκπροσώπους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τό Γενικό γραμματέα τοῦ ΚΚΕ, τόν ἀρχηγό τοῦ ΜέΡΑ 25 καί νά τούς ἐπιβάλλετε ἀπό 5.000 εὐρώ πρόστιμο καί στούς ὁπαδούς τους ἀπό 300 εὐρώ, ἀφοῦ ἔκαναν πορεῖες καί παραβίασαν τό Νόμο, ἐνῶ ἐπιβάλλατε  πρόστιμο σέ γιαγιές πού δέν φοροῦσαν μάσκα; Ὁ δέ κύριος Χρυσοχοΐδης, δικαιολογώντας τίς πορεῖες πού ἔγιναν τήν ἡμέρα τοῦ πολυτεχνείου, εἶπε «ὅτι ὁ ἰός δέν μεταδίδεται σέ ἐξωτερικό χῶρο». Τότε, μέ ποιό σκεπτικό δέν ἄφησε τούς προσκυνητές  νά ἀνάψουν ἕνα κεράκι στόν Ἅγιο Ἀνδρέα στήν Πάτρα;

5. Θεοποιήσατε τόν κορωνοϊό καί κάποιους εἰδικούς Ἐπιστήμονες. Καλέστε, παρακαλῶ, καί τούς Ἐπιστήμονες ἐκείνους πού ἔχουν διαφορετική ἄποψη καί μή μᾶς κατηγορεῖτε ὅλους ὡς «ψεκασμένους» καί «συνομωσιολόγους». Συκοφαντοῦν ἐκεῖνοι πού δέν ἔχουν ἐπιχειρήματα. Ἀκοῦστε τουλάχιστον τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας ὁ ὁποῖος στίς 26 Ὀκτωβρίου 2020 ἀνακοίνωσε ἐπίσημα «ὅτι ὁ κορωνοϊός εἶναι μιά ἥπια ἕως μέτρια ἴωση, ἡ θεραπεία τῆς ὁποίας δέν ἀπαιτεῖ νοσηλεία στό νοσοκομεῖο, ἀλλά περίθαλψη στό σπίτι».

     Γιατί ἐπιβάλλατε τή μάσκα πού δρᾶ ὡς φίμωτρο παρά ὡς μέσο προστασίας; Ὁ κ. Σωτήρης Τσιόδρας εἶχε δηλώσει ὅτι δέν χρησιμεύει σέ τίποτε ἡ μάσκα καί ὁ ΠΟΥ εἶχε δημοσιεύσει ὁλόκληρη ἔκθεση, γιατί δέν...

Τι είναι η κατάκριση Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

 Το ότι κατακρίνουμε τι σημαίνει; Ότι θεωρούμε τον εαυτό μας μη σφάλλοντα σε οποιοδήποτε αμάρτημα. Γι’ αυτό λέει ο Κύριος: «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε… εν ω κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε» (Ματθ. 7:1). Είναι τόσο σοβαρή βέβαια η κατάκριση, παρ’ ότι εμείς την έχουμε για «ψωμοτύρι» και σαν εμπερίστατη αμαρτία. Εμπερίστατη αμαρτία είναι αυτή, που γίνεται σε κάθε περίσταση και κάθε ώρα.

Καίτοι τέτοιοι είμαστε κι εμείς όλοι, λαβωμένοι, καίτοι όλοι είμαστε φορτωμένοι από πληγές κι αμαρτήματα, λέμε για τον άλλον. Όταν πάμε στο νοσοκομείο, θα δούμε ότι όλοι είναι άρρωστοι. Βλέπετε όμως ότι κανένας δεν κατακρίνει τον άλλο άρρωστο· το έχετε παρατηρήσει; Κανείς δεν λέει στον άλλο: «Γιατί εσύ είσαι στο κρεβάτι», αφού είναι κι αυτός άρρωστος στο κρεβάτι. Ενώ εμείς εδώ όλοι είμαστε άρρωστοι ψυχικά κι όμως ο ένας χτυπάει τον άλλον. Ο ένας είναι άρρωστος στο μάτι και κοιτάζει τον άλλον που είναι άρρωστος στο πνευμόνι. Κι όμως δεν το καταλαβαίνουμε οι ταλαίπωροι.

Μας σκοτίζει η αμαρτία, μας σκοτίζει ο δαίμονας, για να μας κρατάει όλους στην κατάκριση. «Θα πεθάνουν αύριο και θα τους πιάσω μια χαρά στη φάκα», λέει ο διάβολος· και ο Χριστός, που είναι δικαιοσύνη θα τους πει: «Κρίνατε; Κρίνατε; Τι σας είπα εγώ στο Ευαγγέλιο; Μη κρίνετε. Εσείς είσθε οι κριτές; Από πού είσθε κριτές εσείς; Εγώ είμαι ο Κριτής».

Κι έτσι θα μας καταδικάσει όλους εμάς με το μέτρο που μετρούμε τους άλλους. Κι όμως εμείς οι ταλαίπωροι δεν το καταλαβαίνουμε κι ανοίγουμε το στόμα και μιλάμε για τον ένα, για τον άλλο και ρίχνουμε την πέτρα του αναθέματος, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι εμείς πρώτοι έχουμε το ανάθεμα.

Πόσοι και πόσοι άνθρωποι, που εμείς τους έχουμε για τιποτένιους και για αμαρτωλούς, μία μέρα μπορεί να βρεθούνε στην Βασιλεία του Θεού· κι εμείς που παίρνουμε την καθέδρα του δικαστού και κρίνουμε, να βρεθούμε κατακριτέοι και να περάσουμε στην κόλαση!

Γι’ αυτό, λοιπόν, χρειάζεται πάρα πολλή προσοχή στα έργα μας και να αγωνιζόμαστε να ξεριζώσουμε τον εγωισμό, αυτό το φοβερό θηρίο, που...