Λίγη ποίηση....ποιότητας


Η αργία εγέννησε την πενίαν.
Η πενία έτεκεν την πείναν.
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.

Ιδού η αυθεντική καταγωγή του
τέρατος τούτου...

Αλ
. Παπαδιαμάντης
"Οι έμποροι των εθνών"