Ὁ ἀρχαῖος Καιάδας ἀναβιώνει εἰς τήν σύγχρονον Εὐρώπην!


 
Ὁ ἀρχαῖος Καιάδας ἀναβιώνει εἰς τήν σύγχρονον Εὐρώπην!

Σόκ προκάλεσε ἡ ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως τοῦ Βελγίου νὰ νομιμοποιήσει τὴν εὐθανασία παιδιῶν! «Τὴν προώθηση τῆς νομιμοποίησης τῆς εὐθανασίας στὰ παιδιὰ προωθεῖ ἡ βελγικὴ κυβέρνηση, ὅπως ἀναφέρει δημοσίευμα τοῦ Reuters.
 Μάλιστα τὸ δημοσίευμα ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὅτι τὸ Βέλγιο δείχνει ἀνοχὴ σὲ περιστατικὰ βιασμοῦ παιδιῶν καὶ τώρα προσανατολίζεται στὴν θέσπιση νόμου, ποὺ θὰ «ἀνοίγει τὸν δρόμο» στὴν εὐθανασία τους.
Τὰ ἀνήλικα θὰ πρέπει νὰ συμφωνοῦν ἐνῶ παράλληλα ἀπαραίτητη θὰ εἶναι καὶ ἡ συγκατάθεση τῶν γονιῶν τους, ἀλλὰ καὶ ἡ σχετικὴ ἰατρικὴ γνωμάτευση, ποὺ νὰ ὁδηγεῖ μία τέτοια κίνηση.
Ἀπὸ τὸ 2002, κάθε ἐνήλικος Βέλγος, ποὺ ἔχει τὶς ὑπογραφὲς δύο γιατρῶν νὰ βεβαιώνουν πὼς ὑποφέρει μὲ ἀβάσταχτο ψυχολογικὸ ἢ σωματικὸ πόνο, μπορεῖ νὰ ζητήσει νὰ τερματίσει τὴ ζωή του, συνήθως μέσῳ ἔνεσης μὲ θανατηφόρο μεῖγμα οὐσιῶν.
Οἱ ὑποβοηθούμενοι θάνατοι φτάνουν τὸ 1% τοῦ συνόλου. Γιὰ τοὺς ἀνήλικους προτείνεται νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα ἐπιλογῆς τοῦ θανάτου ἐφόσον τὸ ζητοῦν, οἱ γονεῖς τους συναινοῦν καὶ ἕνας εἰδικὸς μπορεῖ νὰ... πιστοποιήσει πὼς τὸ παιδὶ ἀντιλαμβάνεται πλήρως ὅλες τὶς συνέπειες τὶς ἀπόφασής του.
«Εἶναι πολὺ σημαντικό, κανένα παιδὶ δὲν πρέπει νὰ ὑποφέρει», δήλωσε στοὺς Sunday Times ὁ βουλευτὴς Ζάν Ζὰκ ντὲ Γούχτ, συμπληρώνοντας ὅτι “ἀφορᾶ τὸ νὰ δίνεις στοὺς ἀνθρώπους τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέγουν τὸ πῶς καὶ τὸ πότε θὰ τερματίζουν μὲ ἀξιοπρέπεια τὴ ζωὴ τους”» (πηγή: koukfamily.blogspot.gr)!
Ἡ ὑποκρισία σὲ ὅλο της τὸ βάθος. Ἐνδιαφέρονται δῆθεν γιὰ νὰ «μὴ ὑποφέρουν» τὰ ἀθῶα παιδιὰ καὶ γι’ αὐτὸ θέλουν νὰ τὰ σκοτώνουν. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι θέλουν νὰ τὰ ξεφορτώνονται οἱ ἄπιστοι γονεῖς τους, γιὰ νὰ μὴ στέκονται ἐμπόδιο στὴν ἀτομική τους εὐδαιμονία! Ὁ φρικτὸς καιάδας τῆς ἀρχαιότητας ξαναζεῖ στὴ σύγχρονη Εὐρώπη!


Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1998,