''Ρώτησαν κάποτε έναν φωτισμένο ασκητή, πώς περνάει την ημέρα του και αυτός απάντησε: Έχω μοιράσει την ημέρα σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, μιλάω στο Θεό (με την προσευχή), στο δεύτερο με μιλάει ο Θεός (με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και των θεόπνευστων Πατερικών κειμένων), και... στο τρίτο μιλάω για το Θεό στους άλλους.''

Θησαύρισμα ἀπό τόν ἀείμνηστο Δημήτριο Παναγόπουλο†
http://ahdoni.blogspot.com/