ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ


γιὰ μιὰ ζωὴ χριστιανική,
ἐν εἰρήνῃ, ἀληθείᾳ καὶ μετανοίᾳ.

v   Ὁδήγησέ μας, Κύριε, νὰ βαδίζουμε πάντοτε τὴν ὁδό Σου, ὥστε νὰ διανύουμε τὴ ζωή μας αὐτὴ λέγοντας καὶ πράττοντας συνεχῶς τὴν ἀλήθεια.
v   Ἀξίωσέ μας, τὰ ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς μας, ὅσα ἡ ἀγαθότητά Σου μᾶς χαρίσει, νὰ τὰ διαβοῦμε μὲ εἰρήνη ψυχική, ποὺ θὰ τὴν διασφαλίζει ἡ συνεχὴς τήρηση τῶν θείων Σου ἐντολῶν.
v   Χάρισέ μας, Κύριε, τὰ τέλη τῆς ζωῆς μας νὰ εἶναι χριστιανικά, χωρὶς πόνο καὶ ἁμαρτία, ἀλλὰ μὲ εἰρήνη καὶ μετάνοια, ὥστε ν’ ἀποδώσουμε καὶ καλὴ ἀπολογία ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματός σου κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία.
v   Ὅλα αὐτὰ Σοῦ τὰ ζητᾶμε, Πανάγαθε Πατέρα μας, ὄχι γιατὶ εἴμαστε ἄξιοι νὰ τὰ ζητήσουμε, ἀφοῦ δὲν κάναμε κάτι τὸ ἀγαθὸ πάνω στὴ γῆ. Ἀλλὰ τὰ ζητᾶμε χάριν τῆς Πατρικῆς Σου ἀγάπης, καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ, ποὺ κατέβηκε στὸν κόσμο καὶ σταυρώθηκε γιὰ τὴν δική μας σωτηρία, ἀνοίγοντάς μας τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀπόλαυση τῶν αἰωνίων Σου ἀγαθῶν.

ΑΜΗΝ
π. Χερουβείμ