Η καταλαλιά και η συκοφαντία και η κατάκρισης και αυτά είναι αποτελέσματα της φιλαυτίας


 +Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης,

Καθηγούμ. Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου

….«Αλλά καί η καταλαλιά καί η συκοφαντία καί η κατάκρισης και αυτά είναι αποτελέσματα της φιλαυτίας. «Ει γάρ τις τά εαυτού κακά τού τής φιλαυτίας περικαλύμματος ανακαλύψας, θεάσαιτο ακριβώς, ουδενός λοιπόν άλλου τών εν τώ βίω φροντίδα ποιήσεται, λογιζόμενος μηδέ πρός το οικείον πένθος εξαρκείν αυτώ τόν εαυτού χρόνον, κάν εκατόν έτη ζήσειε, κάν τόν Ιορδάνην ποταμόν όλον δάκρυον εκ των αυτού οφθαλμών ίδοι εκπορευόμενον», λέγει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.

Αυτός ο οποίος ξεσκέπασε από τήν ψυχή του τήν φιλαυτία καί είδε σωστά τόν εαυτό του δέν ... θά κατακρίνη ποτέ τούς άλλους ούτε ασχολείται μέ τούς άλλους, διότι ξέρει ότι καί εκατό χρόνια νά ζήση εν μετανοία, καί όλον τόν Ιορδάνη ποταμό νά χύση σέ δάκρυα, δέν τού φθάνουν γιά νά εξαλείψη τά δικά του αμαρτήματα. Άρα πως θα κατακρίνη τόν άλλον;

Άν όμως έχη τήν φιλαυτία, δεν μπορεί νά δή τήν δική του ασθένεια, βλέπει τίς ασθένειες τών άλλων.     

Η φιλαυτία φέρει την οκνηρία στον πνευματικό αγώνα, την ολιγοπιστία και την πλάνη

Άλλο αποτέλεσμα της φιλαυτίας είναι ότι προκαλεί οκνηρία στον πνευματικό αγώνα. Είδατε; Πολλές φορές δέν έχομε διάθεσι νά αγωνισθούμε, δέν έχομε διάθεση να προσευχηθούμε, να σταθούμε στήν Εκκλησία, να κάνουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα.

Τής φιλαυτίας είναι και αυτό. Ακούτε τί ωραία το λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, κατά μετάφρασι τού αγίου Νικοδήμου:
«Κανένα πράγμα δεν κάνει τόσο παραλελυμένην, οκνηρήν και πεπωρωμένην καί ανόητον την ψυχήν τού εναρέτου, ωσάν την φιλαυτίαν, ήγουν τήν άλογον φιλίαν τού εαυτού μας, η οποία είναι μητέρα και αιτία και τροφός των παθών, διατί αυτή προτιμά περισσότερον από τους κόπους τής αρετής τήν ανάπαυσιν τού σώματος και νομίζει διά γνώσιν το νά υγιαίνη το κορμί, πάρεξ να κοπιάζη εις τά έργα τής αρετής θεληματικώς, και μάλιστα εις τούς ολίγους και ευλόγους ιδρώτας τών εντολών, και με τούτον τον τρόπον προξενεί μεγάλην οκνηρίαν καί αδυναμίαν εις την ψυχήν τού ησυχαστού καί δυναμώνει την παραλυσίαν εις τά έργα τής ασκήσεως τόσον, οπού τον κάνει ευπολέμητον»….

Απόσπασμα

(Απόσπασμα από τήν Ετήσια Έκδοση της Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Περίοδος Β΄, Έτος 2010, Αριθμός 35, σελίδες 85 -119)

alopsis.gr 


Πηγή: https://akrovolistishellas.blogspot.com/2022/08/blog-post_67.html
Πηγή: synaxipalaiochoriou.blogspot.com
https://synaxipalaiochoriou.blogspot.com/